Кадруване: Рокади на губернатори и 70 нови чиновници при Лиляна Павлова

Кадруване: Рокади на губернатори и 70 нови чиновници при Лиляна Павлова

Правител­с­т­вото прие Уст­ройс­т­вен правил­ник на Минис­тер­с­т­вото за Бъл­гар­с­кото пред­седател­с­тво на Съвета на Европейс­кия съюз 2018, съоб­щават от правител­с­т­вената инфор­мационна служба.  Админис­т­рацията на минис­тер­с­т­вото е струк­турирана в четири дирек­ции – две в общата и две в специализираната админис­т­рация. Общата чис­леност на пер­сонала е 70 щатни бройки. Основ­ната дей­ност по под­готов­ката и провеж­дането на бъл­гар­с­кото пред­седател­с­тво се осъщес­т­вява от двете специализирани дирек­ции — „Под­готовка и провеж­дане на Пред­седател­с­т­вото“ и „Комуникация и прес­цен­тър“. С друго решение правител­с­т­вото въз­ложи на минис­тър Лиляна Пав­лова да сключи с „Национален дворец на кул­турата — Кон­г­ресен цен­тър София“ ЕАД договор за учредяване на без­въз­мез­дно право на пол­з­ване върху части от сградата на НДК за срок до 31 декем­ври 2018 г. за нуж­дите на Минис­тер­с­т­вото за Бъл­гар­с­кото пред­седател­с­тво на Съвета на ЕС. Това са четири кабинета на пър­вия етаж в глав­ната сграда на НДК и зала 3/3. Правител­с­т­вото определи вчера Петър Харалам­пиев за пред­седател на Дър­жав­ната аген­ция за бъл­гарите в чуж­бина. 

От декем­ври 2014 г. до м. май т. г. Петър Харалам­пиев, който е активист на Обединени пат­риоти, е замес­т­ник облас­тен управител на област София. Бил е изпъл­нителен дирек­тор и член на Управител­ния съвет на фон­дация „Бъл­гаре“. Магис­тър е по право от СУ „Свети Климент Охрид­ски“.

Правител­с­т­вото наз­начи Галин Григоров за облас­тен управител на Русе и Красимир Кирилов – на Доб­рич. От заеманите до момента длъж­ности са освободени Стефко Бур­джиев и Детелина Николова. 

Галин Григоров е магис­тър по мени­дж­мънт на тър­гов­с­ката дей­ност от СА „Д. Ценов” – Свищов. В момента е екс­перт „Финан­сови и стопан­ски операции“ в час­тна фирма.

През пос­лед­ните години Красимир Кирилов е замес­т­ник главен счетоводител във „ВиК Доб­рич“ АД. Той е магис­тър по икономика от СА „Д. Ценов” – Свищов.

С друго решение глав­ният сек­ретар на Инс­титута по мет­рология Петър Гор­нов­ски е наз­начен за пред­седател на Дър­жав­ната аген­ция по мет­рология и тех­нически над­зор.