Съюзът на комунистите в България с остра позиция срещу предаване на БНТ

Съюзът на комунис­тите в Бъл­гария остро раз­к­ритикува излъченото в понедел­ник по БНТ предаването „ИСТОРИЯ.BG“ на тема „Голямата екс­кур­зия 1989 година“. В писмо до Вяра Анкова, генерален дирек­тор на телевизията, пред­седателят на пар­тията Павел Иванов е категоричен, че предаването е било тен­ден­циозно и провокативно, без да се даде шанс на „обвиняемите“ комунисти да изложат своята позиция, с което са нарушени всички жур­налис­тически прин­ципи и етика. „Извън всякакво съм­нение, обаче, учас­т­ници в дис­кусията демон­с­т­рираха враж­дебен антикомунизъм и станаха провод­ници на драс­тичен език на омразата, накър­нявайки дос­тойн­с­т­вото и гор­достта на бъл­гар­с­ките граж­дани с комунис­тически убеж­дения“, се казва в пис­мото. Иванов също така задава и въп­роса по каква логика БНТ не дава въз­мож­ност на пред­с­тавители на комунис­тичес­ките пар­тии в Бъл­гария да учас­т­ват и да споделят с бъл­гар­с­ката общес­т­веност своите оценки, становища и позиции, както по актуални, така и по икономически и по политико-исторически теми и проб­леми. „Нас­тояваме за Вашето справед­ливо решение на пос­тавените по-горе въп­роси, като по същото време и в същия прог­рамен фор­мат да отговорим подобаващо на антикомунис­тичес­ката истерия, на социал­ната и политичес­ката омраза, на която станахме свидетели в предаването „Голямата екс­кур­зия 1989 година“, излъчено в „ИСТОРИЯ.BG“ на 29 май 2017“, завър­шва пис­мото си Павел Иванов и припомня, че комунис­тически пар­тии същес­т­вуват официално и работят в ЕС и по света– В САЩ са 16, в Испания — 20, във Великоб­ритания 10, в Тур­ция — 10. 115 комунис­тически и анти-капиталистически пар­тии пък в момента са пар­ламен­тарно пред­с­тавени в над 56 дър­жави, между които Япония, Гер­мания, Бразилия, Гър­ция, Чили, Авс­т­ралия, Китай, Дания, Фин­лан­дия, Фран­ция, Ислан­дия, Ирлан­дия, Израел, Люк­сем­бург, Нор­вегия.