Проверяват майката, която изостави бебето си заради бедност

Тримесеч­ното бебе, което беше изос­тавено и поис­кано обратно от майка му в столич­ния квар­тал “Младост“, ще й бъде вър­нато, след като социал­ните служби преценят, дали жената има нуж­ния капацитет да се грижи за него, става ясно от съоб­щение на Аген­цията за социално под­помагане. Жената вече е подала заяв­ление за реин­тег­рация на детето, но за да се случи това, трябва да бъде проучен родител­с­кият й капацитет.

Екип на социал­ната дирек­ция в Елин Пелин и на бюрото по труда работят с май­ката, като я кон­сул­тират относно въз­мож­нос­тите за работа и услугите за под­к­репа на родител­с­т­вото.

Май­ката е кон­сул­тирана да подаде заяв­ление за отпус­кане на еднок­ратна помощ в раз­мер до 325 лева във връзка с пред­с­тояща операция, както и да кан­дидат­с­тва за целева помощ за отоп­ление.

Припом­няме, че след като е изос­тавила бебето, жената сама е поз­вънила в полицията и е заявила, че се намира в село Габра близо до София. Пред полицаите в 7-мо РПУ в столицата тя е раз­казала, че е сама, болна, няма пари и работа и не може да се грижи за детето си, ето защо го е “изос­тавила като кученце“.

Бебето е в добро общо със­тояние. Има лека дехид­ратация. Нас­танено е в неонатологията на “Специализирана бол­ница за активно лечение по дет­ски болести — проф. д-р Иван Митев“.