Свидетел твърди: Вицепремиер заяви в прав текст, че в ГЕРБ крадат

Скан­дални раз­к­рития за реп­лики на вицеп­ремиера Валери Симеонов за коруп­ция в ГЕРБ раз­кри сай­тът „Епицен­тър”, цитиращ присъс­т­валия на среща на пат­риота с пен­сионер­ски организации Веселин Стоянов от НД „Граж­дан­ско общес­тво в Бъл­гария” и екс­депутата Велизар Енчев във „Фейс­бук“:

На 10.07.2017 г. няколко пред­с­тавители на пен­сионер­ски организации и на НС „Граж­дан­ско общес­тво в Бъл­гария“ бяхме приети от вицеп­ремиера на Р.България г-н Валери Симеонов. Г-н Симеонов нап­рави кратък прег­лед на дадените предиз­борни обещания от ОП и обясни какво е нап­равено по тях­ното изпъл­нение. Спря се под­робно и на проб­лема с пен­сиите и невъз­мож­ността да бъде изпъл­нено даденото обещание за повишаване на минимал­ната пен­сия на 300 лева. Той обясни това със съот­ношението на силите, учас­т­ващи в коалицията – 4:1 в полза на ГЕРБ и раз­личията в приоритетите, които имат ОП и ГЕРБ. Тези раз­личия и съот­ношението на силите са поз­волили на ОП да пос­тиг­нат все пак увеличение, но само до 200 лева.

Според г-н Симеонов приоритетите на ГЕРБ са саниране и строеж на пътища. Тогава попитах вицеп­ремиера защо ГЕРБ са се насочили към тези дей­ности. „От тях се печели най-много“, бе отговорът му. „А от тях не се ли краде най-много?“, попитах аз. „Да, краде се“. „Значи те крадат“, попитах отново. „Да, крадат!“. Попитах по-нататък какво се случва с тези, които са в една ком­пания с крадци. “Е, всеки отговарял за себе си“, реп­ликира ме той.

Въл­нуваше ме още един въп­рос. Този, който е в съд­ружие с крадеца, носи ли наказателна и морална отговор­ност наравно с него, или властта и парите заличават подобни залитания в посока наказание и морал?”, пише в съоб­щението в социал­ната мрежа. Според Стоянов от ГЕРБ ще под­гот­вят същия капан, в който попад­наха предиш­ните коалиционни пар­т­ньори от Рефор­матор­с­кия блок.