Руски политик: Русия и САЩ носят отговорност за мира на Балканите

Руски политик: Русия и САЩ носят отговорност за мира на Балканите

Реал­ният прог­рес в бал­кан­с­кия дневен ред ще нас­тъпи само тогава, когато ключовите сили съз­дадат въз­мож­ност на самите бал­кан­ски народи да водят рав­ноп­равен диалог за своето бъдеще, е категоричен заместник-генералният сек­ретар на „Единна Русия” Сер­гей Желез­няк

Гоненията и политичес­ките реп­ресии, които в момента чер­ногор­с­кият режим пред­п­риема срещу Демок­ратич­ния фронт предиз­вик­ват тревожни асоциации с мрач­ните времена, когато тоталитар­ните режими провеж­даха показни политически процеси срещу инакомис­лещите. Това заяви вчера Сер­гей Желез­няк – депутат в Дър­жав­ната дума, член на пар­ламен­тар­ната комисия по вън­шна политика и заместник-генерален сек­ретар на Генерал­ния съвет на Пар­тия „Единна Русия”. Поводът за изказ­ването му са съоб­щенията за нарас­т­ващото полицейско насилие срещу чер­ногор­с­ките опозиционери. По мнението на рус­кия пар­ламен­тарист чер­ногор­с­кият режим с цел съх­раняване на авторитар­ната етнок­ратична дик­татура осъщес­т­вява целенасочено раз­деляне на Черна гора от Русия и Сър­бия, чрез целенасочено налагане на сър­бофобия и русофобия. „С дъл­боко без­с­покойс­тво виж­даме, че влас­тите в страната осъщес­т­вяват реп­ресии преди всичко срещу политически субекти, които са пар­т­ньори с „Единна Русия”, които се изказ­ват за въз­с­тановяване и укреп­ване на многовеков­ните и традиционни отношения между Черна гора и Русия”. Рус­кият политик допълни, че на този влас­тови произ­вол трябва да бъде дадена чес­тна меж­дународна оценка, а на политичес­ките зат­вор­ници, дър­жани под стража заради политичес­ките си въз­г­леди, трябва да бъде вър­ната свободата по законен ред.

Заместник-генералният сек­ретар на управ­ляващата пар­тия на Русия се спря и на темата за руско-американските отношения в кон­тек­ста на ситуацията на Бал­каните: „Тези отношения днес се намират в със­тояние на раз­руха, но не по вина на Русия. Но от друга страна, както отбеляза новият пос­ланик на Русия в ООН Василий Небезня, Русия и САЩ не могат едни без други”. Желез­няк напомни, че този прин­ципен под­ход е определен и от член 72 на Кон­цеп­цията за вън­шна политика на Русия, който гласи, че 4отчитайки особената отговор­ност на двете дър­жави за глобал­ната стратегическа стабил­ност и със­тоянието на меж­дународ­ната сигур­ност като цяло”. Този прин­цип напълно важи и за под­хода на двете страни към бал­кан­с­ката проб­лематика, отбеляза Желез­няк.

При встъп­ването в длъж­ност на сръб­с­кия президент Алек­сан­дър Вучич раз­говаряхме със заместник-държавния сек­ретар на САЩ Хойт Йи, отговорен за региона на Бал­каните. Добре ми е извес­тен неговия критичен под­ход към Русия, но даже той е на мнение, че по определени теми като бор­бата с тероризма, позициите на САЩ и Русия са сходни и те трябва да продъл­жат да си сът­руд­ничат”, отбеляза рус­кият политик, добавяйки, че реален прог­рес на Бал­каните ще нас­тъпи едва тогава, когато ключовите меж­дународни сили се откажат от налагането на тех­ните „изк­лючителни права”, а вместо това със солидарни усилия дадат въз­мож­ност на бал­кан­сите народи сами да водят рав­ноп­равен диалог за своето бъдеще. „Историята поз­нава немалко примери, в които сериозни опоненти са стигали до балан­сирани и кон­солидирани решения, отчитайки обос­нованите интереси на другия. Темата за Бал­каните не е тол­кова тежка, че да се откажем от реализацията на съзидател­ния потен­циал в руско-американските отношения в региона”, заяви Сер­гей Желез­няк.