2500 деца чакат своето ново семейство

2500 деца чакат своето ново семейство

Осиновяванията в България стават все по-малко, сочи статистикта

Осиновителите и на деца над 5-годишна въз­раст да имат право на целеви отпуск. За това нас­тояват от Бъл­гар­ска асоциация “Осиновени и осиновители“. Неп­равител­с­т­вената организация иска да се нап­равят законови промени, с които да се осигури на всички родители, които осиновяват деца, в следосиновител­ния период да прекарат кол­кото е въз­можно повече време с детето си.

В момента около 2500 деца чакат своето ново семейс­тво, съобщи психологът Величка Дошева от Бъл­гар­с­ката асоциация “Осиновени и осиновители“ пред БНР.

Осиновените деца в Бъл­гария са все по-малко, става ясно от статис­тиката. По данни на Аген­цията за социално под­помагане през 2011720 деца без родители са намерили дом, като са били осиновени. През 2016 година са осиновени едва 550 деца.

Според нея намаляването на броя на осиновяванията у нас не е свър­зано с това, че процедурата е бавна, а повече с факта, че децата, които тър­сят ново семейс­тво, са на въз­раст над 45 години.

Не мога да кажа, че проб­лемът е тол­кова в бав­ната процедура.

Ако мога да нап­равя срав­нение, процедурата по осиновяване във Фран­ция е 9 месеца, а в Бъл­гария е накъде около 4 месеца проуч­ването и времето до впис­ване в регис­търа на чакащите за осиновяване.

Има няколко фак­тора, които влияят върху това родителите наис­тина по-малко да осиновяват. Единият е, че децата, които са за осиновяване, много често вече са над 5 години. Изк­лючително трудно е, когато детето е над 5 години да се адап­тира.

От инс­титуцията или от прием­ната грижа, когато влезе в едно семейс­тво, започ­ват истин­с­ките труд­ности. Родителите нямат въз­мож­ност да бъдат за дълго време и пос­тоянно с тях, тъй като децата от инс­титуцията или от прием­ната грижа вед­нага тръг­ват на дет­ска градина.

Психологът под­черта, че осиновените деца имат болез­нена нужда от сигур­ност, както и от време, за да се прис­пособят към новата среда. Това е много трудно, ако за родителя осиновител няма пред­виден отпуск за отг­леж­дане на дете.