Еколози искат оставката на министър Нено Димов

Еколози искат оставката на министър Нено Димов

Според природозащитниците ведомството е разпространило невярна информация, довела до протестите около Черноморска Добруджа

Екоминис­тер­с­т­вото е раз­п­рос­т­ранило невярна инфор­мация и еколозите ще поис­кат остав­ката на минис­тър Нено Димов, стана ясно от изказ­ване на природозащит­никът Анд­рей Ковачев от Сдружението за дива природа “Бал­кани“. Повод за изказ­ването му са протес­тите, започ­нали от петък, на жители Бал­чик, Каварна и Шабла пред сградата на общината в Каварна. Пред БНР Ковачев бе категоричен, че от МОСВ умиш­лено са смесили съдър­жанието на същес­т­вуващ нор­мативен документ и бъдеща заповед за обявяването на защитена зона “Ком­п­лекс Калиакра“, с което са предиз­викали протес­тите. Той добави, че еколозите изцяло под­к­репят протес­тиращите. “Не може да се договарят на тъмно! Не може това нещо да се прави без обсъж­дане и не може за сметка на нещата, за които сме осъдени, да бъдем ние наказ­вани. Бяха много прави, защото ние сме осъдени заради 6 проекта. Това са 5 вет­рогенератори и заради едно голф игрище. Те са отишли и са се договорили били с Европейс­ката комисия. Откъде накъде? И хората са абсолютно прави. Нашата позиция тук съв­пада с тях­ната“, комен­тира Ковачев и добави, че тези проекти, на големите богаташи, трябва да бъдат заличени, защото това изис­ква европейс­кото законодател­с­тво. „Не могат да си правят политически договори те, само защото са, примерно, от една и съща политическа група с тези, които управ­ляват в момента в Европейс­ката комисия“, смята екологът. По думите на Ковачев казусът с Чер­номор­ска Доб­ру­джа е показал, че за Минис­тер­с­тво на окол­ната среда и водите и минис­тър Нено Димов най-големият проб­лем е, че в Бъл­гария има природа, която трябва да се пази. „Той го заяви официално, че ето, най-голямата бомба била, че имаме територии, които са включени в европейс­ката екологична мрежа “Натура 2000“, защото имаме природа, която трябва да пазим, и това било бомба“, мотивира се Ковачев. Той също така обърна внимание, че отменената вече заповед на МОСВ е опаз­вала 2 300 хектара,което е една много тясна ивица пок­рай морето — каменисти територии, които са били винаги, в течение на векове, пасища. Някои места са широки 100, 200, най-много до 300 метра. “Само в две места при Калиакра има едно ловно стопан­с­тво — дър­жавно, където са малко по-широки — до два, до три километра. Там пък е резер­ват! В годините се знаеше, че тези степи, понеже са много ценни и са зас­т­рашено мес­тообитание от европейски мащаб, в чер­вени книги и т.н., не трябва да се пипат. Обаче дър­жавата си правеше гавра с тях и раз­даваше… Имаше 600 проекта за зас­т­рояване. Както по дюните, същата работа и тука“, каза Ковачев и комен­тира, че Бъл­гария не е осъдена заради тези 600 проекта, защото те са с изтекла дав­ност. „В момента някой отново брани интересите на тези проекти и отново зад всичко прозира строител­ната мафия. За жалост, точно тя обърка хората и тя ги излъга. Най-жалкото е, когато виж­даме как един минис­тър обс­лужва интересите на строител­ната мафия — и просто този минис­тър трябва да си ходи, а че тази заповед, с тези преван­тивни защити, която по никакъв начин не засягаше точно интересите на тези лозя и градини, тази заповед, която сега беше издадена и сега беше спряна, тя касаеше бивши пасища, които са били преоб­ръщани в строителни територии, но те са си и сега пасища, както един мес­тен човек на протеста каза: “те са камъни“, тя касае само тях“, припомни екологът. Минис­тър Нено Димов от своя страна комен­тира, че причината за наказател­ната процедура срещу Бъл­гария и решението за сан­к­ции, са раз­решенията за строежи в защитена зона “Калиакра“, като проб­лемът е с 10-годишна дав­ност. Нено Димов посочи още, че по никакъв начин не се е заб­ранявал риболовът в акваторията на Черно море, а земедел­с­ката дей­ност се е спирала само на територията на т.нар “понто-сарматски степи“ — земя, която, по думите му, е неп­лодородна.