МВР: За последните три денонощия в страната са изгасени над 630 пожара

МВР: За последните три денонощия в страната са изгасени над 630 пожара

Налице са всички пред­пос­тавки и висока вероят­ност за въз­ник­ване на сериозни пол­ски и гор­ски пожари на територията на страната, съоб­щиха от прес­цен­търа на МВР. Само за пос­лед­ните три денонощия в страната са локализирани и лик­видирани над 630 пожара, като основ­ната част, в над 80% от случаите, са в пол­ски и гор­ски територии и стър­нища. При пожарите няма загинали и пос­т­радали хора. От ГД „Пожарна безопас­ност и защита на населението“ призовават да не се изпол­зва отк­рит огън за почис­т­ване на суха тревна рас­тител­ност. Екс­пер­тите съвет­ват при изпол­з­ването на огън за битови нужди да бъдат пред­п­риети всички преван­тивни дейс­т­вия и пожаробезопасни изис­к­вания — начин на изг­раж­дане на огнището, обезопасяването му, под­готовка на уреди и материали за пър­воначално пожарогасене и най-вече съоб­разяване с метеорологич­ните условия. Пожарът, който въз­никна между бур­гас­ките села Изворище, Миролюбово и Банево е потушен. Огнената стихия изпепели 3000 дка. смесена гора и около 1000 дка. сухи треви и храсти. Все още в района има дежурна пожарна тех­ника. Продъл­жават дейс­т­вията по лик­видирането на пожара в сухи треви в зем­лището на софийс­ките села Радуловци и Бър­лож­ница. В гасенето учас­т­ват 4 пожарни екипа, а стихията е обх­ванала площ от около 2000 дка. суха тревна рас­тител­ност. Локализиран е пожарът в зем­лището на град вет­рен, област Пазар­джик. В гасенето през вчераш­ния ден учас­т­ваха пет пожарни екипа и служители на мес­т­ното гор­ско стопан­с­тво. Огънят е обх­ванал около 2000 дка. предимно сухи треви и храсти.