Общинското здравеопазване бавно загива

Общинското здравеопазване бавно загива

От 23 болници 12 имаха отпуснати бюджети, с които не им позволяваха да си платят трудовите разходи, категорични са от Сдружението на общинските болници

Общин­с­кото здравеопаз­ване е загър­бено и бавно загива, заяви пред БНР пред­седателят на Сдружението на общин­с­ките бол­ници д-р Неделчо Тотев по повод съоб­щенията за утеж­неното финан­сово със­тояние на по-големи и по-малки бол­ници в раз­лични региони в страната.

“Не само, че е в ъгъла. То просто вече е извън терена, извън игрището. Това са години наред комулиране на неудачи, нес­вър­шени неща. Ние сега берем плодовете на тези дъл­гогодишни опити на раз­лични правител­с­тва, на раз­лични опити с дейс­т­вие или без­дейс­т­вие“, каза д-р Тотев.

Според него, процесът е започ­нал още през 2006-а и продъл­жил е през 2010-а година. Тогава заради лобис­тки интереси се увеличават цените на клинич­ните пътеки в кар­диологията. Това става за сметка на намаляване на клинич­ните пътеки, по които се работи масово в общин­с­ките бол­ници като пнев­монии, пиелонеф­рити и други чести заболявания. 2010-та ги намалиха тези пътеки. 2017-та са същите тези намалени цени от 2010-та. Вече говорим за една минимална работна зап­лата, която през 2010 е имала една покупателна стой­ност, а сега през 2017-та година цените на горива, на енер­гоносители, на кон­сумативни, на лекар­с­тва са други, но пак се взима за база минимал­ната работна зап­лата.

Зап­латите на младите лекари са в унизително със­тояние, каза д-р Тотев. Бяхме длъжни да вдиг­нем зап­латите на сес­т­рите, защото санитарите зас­тигаха зап­латите на сес­т­рите след повишаването на минимал­ната зап­лата. Вдигайки дъл­жимото на сес­т­рите, младите лекари ставаха с по-ниски зап­лати, поясни д-р Тотев.

Той се позова на справка от 23 бол­ници, според която в 12 бол­ници имаха отпус­нати бюджети, които не им даваха въз­мож­ност да си платят трудовите раз­ходи. По думите му има данни само на 23 лечебни заведения от 3940 членове на сдружението, защото останалите колеги вече са в апатия.