„Политики на близостта” ще е мотото на ХIII-тата световна среща на българските медии

„Политики на близостта” ще е мотото на ХIII-тата световна среща на българските медии

Тринадесетата световна среща на бъл­гар­с­ките медии ще бъде от 4 до 8 октом­ври в мол­дов­с­ката столица Кишинев, обяви на прес­кон­ферен­ция вчера генерал­ният дирек­тор на БТА Мак­сим Мин­чев. Форумът се организира за поредна година от Бъл­гар­с­ката телег­рафна аген­ция и Асоциацията на бъл­гар­с­ките медии по света. Мин­чев обясни, че мяс­тото на таз­годиш­ния форум е изб­рано поради факта, че в Мол­дова и като цяло в Бесарабия живее най-голямата и ком­пак­тна маса от етнически бъл­гари. Темата на форума тази година е “Политики на близостта“, като във фокуса попадат обсъж­дания, свър­зани с новите плат­форми на образованието, връз­ката на биз­неса с образованието, икономика, базирана на знанието, туризъм, тран­с­фер на кадри и тех­нологии и кон­к­рет­ните проб­леми на нашите общ­ности през приз­мата на медиите.