Крадец нападна възрастно семейство в дома им

Въз­рас­тно семейс­тво е било ограбено в дома си, двой­ката е нас­танена в бол­ница за наб­людение, съоб­щиха от Облас­т­ната дирек­ция на МВР-Търговище.

Минути след полунощ вчера неиз­вес­тен извър­шител е срязал мрежа против комари и проник­нал в дома на въз­рас­т­ните мъж и жена в село Гор­ско Абланово в община Опака. Нападателят е зап­лашил и нанесъл удари на стопаните на дома, които са на 85 и 76 години, като е искал пари. След претър­с­ване на къщата е успял да намери близо 8000 лева. Двамата съп­рузи са били нас­танени в облас­т­ната бол­ница в Тър­говище за наб­людение, без опас­ност за живота.

В същото време 36-годишен, криминално проявен мъж, е причинил смъртта на 88-годишен столичанин. Трагедията се е разиг­рала в понедел­ник около 22.10 ч. В полицията бил получен сиг­нал за въз­ник­нал скан­дал, прерас­нал в сбиване във Владая, съоб­щава МВР. На адреса незабавно прис­тиг­нали полицейски екипи, които задър­жали 36-годишен, който по пър­воначални данни е нанесъл побой на въз­рас­т­ния мъж. Пос­т­радалият е тран­с­пор­тиран от екип на бърза помощ в бол­нично заведение, където малко по-късно починал.

Работата по изяс­няване на обс­тоятел­с­т­вата около случилото се продъл­жава в рам­ките на образуваното досъдебно произ­вод­с­тво, под над­зора на прокуратурата.