Президентът Румен Радев наложи вето на закона за околната среда

Дър­жав­ният глава Румен Радев върна за ново обсъж­дане в Народ­ното съб­рание раз­поред­бите от закона, с които се премахва втората съдебна инс­тан­ция при обжал­ване на админис­т­ративни актове във връзка с окол­ната среда и биологич­ното раз­нооб­разие. Това съоб­щиха от прес­сек­ретариата на дър­жав­ния глава. 

Според президента, за да изпълни кон­с­титуцион­ното си задъл­жение за осигуряване опаз­ването на окол­ната среда, дър­жавата трябва да съз­дава не само регулации за съх­раняването и въз­п­роиз­вод­с­т­вото на окол­ната среда, но и за ефек­тивен кон­т­рол за тях­ното прилагане. Такъв кон­т­рол се осъщес­т­вява от админис­т­ратив­ните съдилища, чиято правозащитна фун­к­ция се реализира на две инс­тан­ции. Премах­ването на втората инс­тан­ция намалява интен­зитета на защитата, необ­ходима за гаран­тиране на окол­ната среда като кон­с­титуционно приз­ната цен­ност. 

Отпадането на втората съдебна инс­тан­ция е мотивирано със сък­ращаване на времето за реализирането на обекти с национално стратегическо значение. Екологич­ното законодател­с­тво е преван­тивно насочено – да не нас­тъпят непоп­равими екологични пос­ледици, гаран­ция за което е и същес­т­вуващото двуин­с­тан­ционно съдебно произ­вод­с­тво. 

Президен­тът Радев е уверен, че Народ­ното съб­рание ще намери доб­рия баланс между приоритет­ното и своев­ременно изг­раж­дане на значими стратегически обекти и кон­т­рола за спаз­ване на закон­ността.