БСП: Групировката около ГЕРБ иска да подчини цялата държава

БСП: Групировката около ГЕРБ иска да подчини цялата държава

Социалистите дадоха негативна оценка на първите 100 дни на кабинета „Борисов 3”

БСП дава негативна оценка на 100-те дни на правител­с­т­вото „Борисов-3“. Това е едно правител­с­тво на сдел­ката в името на власт, за сметка на под­менените обещания и излъгани избиратели. Това е правител­с­тво на скан­далите, коруп­цията и нес­табил­ността“, заяви зам.-председателят на „БСП за Бъл­гария“ Жельо Бой­чев на прес­кон­ферен­ция. Според него НДК, Бор­шош, „Суджук гейт“ не са изолирани явления, а очер­тават истин­с­кия профил на това управ­ление. „Всичко се свежда само до едно – овладяване на икономиката, тър­говия с влияние, под­чиняване на цели сек­тори от бъл­гар­с­ката дър­жава на групиров­ката около ГЕРБ, пог­ром върху окол­ната среда и опит за ограничаване на правата на работещите – или си част от играта и плащаш, или те смач­к­ват. А суджукът е само най-циничната част от прояв­лението на това управ­ление на ГЕРБ“, допълни той. Като примери Бой­чев посочи

скан­дал­ните наз­начения – нацис­т­ките поз­д­рави, протести на бран­шовите организации, скан­далите за коруп­ция.

Това правител­с­тво започна с лобис­тко законодател­с­тво – пър­вият законоп­роект, внесен в НС – законът за опаз­ване на земедел­с­ката земя, бе оттег­лен от самите тях два дни след това“, каза още той. По неговите думи сесията на това НС е прик­лючила със скан­дални законоп­роекти, които ограничават дос­тъпа до правосъдие и правата на бъл­гар­с­ките граж­дани и ежед­невно се генерират скан­дали. „Социал­ният диалог е зам­разен. Бъл­гар­с­кото правител­с­тво вместо да го насър­чава и гаран­тира, то противопос­тавя син­дикати на работодател­ски организации“, комен­тира още народ­ният пред­с­тавител. Той под­черта, че сме свидетели на протести в МВР заради унизител­ните условия на работа на служителите – липса на диалог и раз­биране от страна на минис­търа. Той е на мнение и че тези 100 дни

вър­наха омразата, кон­ф­рон­тацията и раз­делението в бъл­гар­с­кото общес­тво

такова, как­вото го бяхме заб­равили от 90-те години. Неп­рекъс­нато раз­говорът се свеж­даше до миналото и то се изпол­зва само, за да се чер­таят раз­делителни линии. Едно пропиляно и загубено време за Бъл­гария“, категоричен е Бой­чев. Според него не е бил пос­тавен нито един от важ­ните проб­леми на бъл­гар­с­ките граж­дани – бед­ност, рас­тящо неравен­с­тво, демог­раф­ска катас­т­рофа, гаран­тиране сигур­ността на всеки бъл­гар­ски граж­данин, борба с прес­тъп­ността и коруп­цията, модерно и дос­тъпно образование и здравеопаз­ване. „Тези 100 дни на кабинета на Борисов доказаха, че ГЕРБ пред­почитат силата пред демок­рацията — правото на сил­ния пред закона. Суджукът за мал­цина, вместо хляб за всички“, каза още той. Жельо Бой­чев под­черта, че Бъл­гария има и зас­лужава друг тип бъдеще и друг тип пер­с­пек­тива. „Това зас­лужават и всички милиони бъл­гар­ски граж­дани, които останаха и не напус­наха страната. От БСП искаме да им кажем, че има смисъл да останат и да се борят. Ние протягаме ръка към всеки, решил, че бит­ката за Бъл­гария не е изгубена“, зак­лючи Жельо Бой­чев.

Зам.-председателят на пар­тията

Кирил Доб­рев заяви: „Прог­рамата е без кон­к­ретни цифри и показатели

, освен – 65 приоритета, 236 цели и 902 мерки. Тези цифри показ­ват лип­сата на всякакъв фокус. Прог­рамата е писана от чинов­ници в отдел­ните ведом­с­тва, които са подали своите материали, и бъл­гар­с­ките граж­дани не могат да се намерят в нея”, заяви той.

В сферата на социал­ната политика Доб­рев припомни, че преди изборите всички пар­тии са се обединили, че проб­лемът е бед­ността, нис­ките доходи и демог­раф­с­ката криза. „После се каза: „Дър­жавата не съз­дава заетост, икономика и доходи”. Дър­жавата обаче е длъжна да съз­даде условия за раз­витие на икономиката, за по-голяма заетост и за по-високи доходи. Вместо това 10 години с едни и същи доходи. Спад­нала е без­работицата, но след като половин Бъл­гария вече се изнесе”, каза още той. 

Зам.-председателят на левицата обясни, че демог­раф­с­ката криза уж била приоритет и щяла да се бори с: „оценка на стратегии”, „адап­тация на сис­теми” и „оптимизиране на дей­ности“. Доб­рев под­черта, че за 8 години управ­ление на ГЕРБ всяка след­ващата година раж­даемостта в Бъл­гария е намалявала.

Питам Валери Симеонов, който заяви, че всяко 3-то дете в семейс­т­вото ще бъде на изд­ръжка на дър­жавата, къде отиде този приоритет?“, попита той. Зам.-председателят припомни обещанието на управ­ляващите, че ще актуализират всички пен­сии, а в крайна сметка са увеличили минимал­ната с 16 лв. „Прок­ламираната от Борисов дуална сис­тема уж ще обучи за 4 години 400 младежи. Всеки ден само за Лон­дон заминават 400 души”, заяви той.

Доб­рев поясни, че сферите образование и наука са по-скоро пропаганда и агитация. 

По думите му в сек­торите отб­рана и национална сигур­ност тези 100 дни са загубени. Според него всички проекти, които са получили кар­т­б­ланш и в правител­с­тво, и в пар­ламент, са зам­разени. По думите му има сериозна липса на вой­ници и ако бъл­гар­с­ката армия трябва да бъде 30 000 човека, то в нея не дос­тиг­нат 8 000 и тя не в със­тояние да изпъл­нява фун­к­циите си.

За каква реформа в МВР говорим, когато преди 1 месец обещаха да им платят дрехите? Проверете дали това се е случило. Полицейс­кото присъс­т­вие във всяко населено място, обещавано преди изборите, е заменено с „увеличаване на присъс­т­вието на унифор­мени полицаи и полицейс­кия със­тав в мал­ките и сред­ните населени места, чрез наз­начаване на 1 000 души. Недоком­п­лекта в МВР е 6 000”, каза още Кирил Доб­рев.