70% от обажданията в Спешна помощ - фалшиви

70% от обаж­данията в Спеш­ната помощ са фал­шиви или не са спешни, показа справка на столич­ния цен­тър за bTV. Загубите от тези повик­вания дос­тигат до 16 милиона лева само за тази година, а инфор­мация за сан­к­ционирани няма. Всеки ден ден дис­печерите в Спешна помощ получават десетки обаж­дания за зъбобол, тем­пература, колики в стомаха или високо кръвно. Линей­ките отиват на всички адреси. Имало случаи, в които медицин­ски екипи са ходили на запушена канализация и на котка избягала в съсед­ния двор, спомня си сес­тра Ангелова. „Това е нап­ример, да ти се обадят пос­ред нощ и да ти кажат: Влязла ми е хлебарка в ухото. И да искат да отиде спешна помощ да му извади хлебар­ката“, комен­тира от своя страна стар­шата сес­тра Мар­гарита Ангелова. Има псв­допациенти, които медиците дори наричат “абонати“ на спеш­ната помощ. По думите на сес­тра Ангелова се обаж­дат хора, за да им се нап­рави визитация, а със­тоянието им не изис­ква линейка на Спешна помощ. „Дори има такива, които викат линейка само за да им занесем необ­ходимите лекар­с­тва, защото аптеката е на 200 метра и не е необ­ходимо да излизат вечер“, добави д-р Делян Геор­гиев, начал­ник смяна в ЦСМП-София.