Корнелия Нинова: Ще отразим идеите на държавното обвинение по Закона „Антикорупция”

Корнелия Нинова: Ще отразим идеите на държавното обвинение по Закона „Антикорупция”

Левицата обсъди със Сотир Цацаров идеите си, той гледа с оптимизъм на бъдещите дебати в парламента

Според глав­ния прокурор не е противокон­с­титуционно учас­тието на президента в бъдещата Аген­ция за борба с коруп­цията. Това каза лидерът на БСП Кор­нелия Нинова пред жур­налисти в Народ­ното съб­рание след срещата си с глав­ния прокурор Сотир Цацаров във връзка с под­гот­вения от пар­тията Антикоруп­ционен закон, предаде „Фокус“. „Що се отнася до това може ли президен­тът да има учас­тие в този орган – мнението на глав­ния прокурор е, че не е противокон­с­титуционно. Както и звеното да има раз­с­лед­ващи фун­к­ции. Препоръката е да раз­пишем отново процедура за проз­рач­ност при дейс­т­вията на президента за наз­начаване на пред­седателя“, обясни Нинова. „В Закона не сме пред­видили как става номинирането, издигането, казали сме, че президен­тът го наз­начава. Препоръч­ват ни да раз­пишем тези процедури, за да има проз­рач­ност. Да се засилят тек­с­товете по кон­т­рола на този орган — дават му се силни фун­к­ции, а кон­т­ролът не е силно засег­нат“, комен­тира Нинова. 

Глав­ният прокурор препоръча професионално да прецизираме кръга лица, които законът пред­вижда да бъдат раз­с­лед­вани от Аген­цията. Нап­ример – воен­ните. Те под­лежат на друг ред. Както и да прецизираме кръга прес­тъп­ления, защото в НПК са изб­роени коруп­цион­ните прес­тъп­ления, тук ние даваме по-различен със­тав. Глав­ният прокурор препоръча да ги съг­ласуваме с тези, които са по НПК – които могат да се дек­ларират и които могат да се раз­с­лед­ват професионално и разумно“, обясни тя. Нинова уточни, че глав­ният прокурор се препоръчал Аген­цията да не притежава тех­никата на Специални разуз­навателни сред­с­тва, така се дуб­лират други органи, които я имат. „Може да иска да пол­зва и да прилага в раз­с­лед­ването си. Препоръка е да прецизираме тек­с­товете по прех­вър­лянето на дирек­цията от ДАНС – как точно ще се уреж­дат правомощията на хората, които от ДАНС влизат в Аген­цията“, поясни лидерът на БСП.

Както виж­дате

един много сериозен професионален анализ, който ни е много полезен.

Благодарни сме и ще отразим препоръките в законоп­роекта преди окон­чател­ното му внасяне“, комен­тира тя. 

На въп­рос с какви очи раз­говаря с глав­ния прокурор след ЦУМ-гейт, Нинова заяви: „Никога не съм обиж­дала глав­ния прокурор или отп­равяла нелицеп­риятни реп­лики. Взаимно уважително проведохме днес раз­говора с очак­ване за тези професионални съвети. Благодарим му, ще го отразим“. 

Във връзка с това, че утре започва обсъж­дането на антикоруп­цион­ния законоп­роект на ГЕРБ и дали Нинова ще вземе учас­тие, тя поясни: „Аз лично не, но ще има наши пред­с­тавители от Пар­ламен­тар­ната група“. Нинова припомни, че утре ще се срещне с президента по повод антикоруп­цион­ния законоп­роект на пар­тията. 

Всички препоръки, които приемаме, ще бъдат отразени в събота на Национален съвет. Ще ги отразим в нашия законоп­роект, пред­с­тавяме го пред европейс­ките пос­ланици, внасяме го в пар­ламента.

Двата законоп­роекта – на БСП и ГЕРБ, тръг­ват заедно на първо четене

“, обясни Нинова и уточни, че ще се със­тои среща в началото на сеп­тем­ври с европейс­ките пос­ланици, за да им бъде пред­с­тавен законоп­роекта лице в лице. 

Относно това, какво ще се раз­г­лежда БСП на Пленума си в събота, Нинова поясни: „Началото на политичес­кия сезон, антикоруп­цион­ния закон и одоб­ряване на кан­дидати за кметове, където пред­с­тоят избори – Вълчи дол и Трън“, каза още тя.

Кръгът лица, който ще бъде раз­с­лед­ван от органа за борба с коруп­цията, трябва да бъде по-тесен. Това каза пред жур­налисти в НС глав­ният прокурор Сотир Цацаров след срещата си с лидера на БСП Кор­нелия Нинова. „Кръгът на лицата, които са обх­ванати от този законоп­роект е прекалено голям. Той е изк­лючително широк. Тази широта на списъка е оправ­дана от гледна точка на режима на дек­лариране и проверка на имущес­т­вото на тези лица, но тя не е оправ­дана от гледна точка на това, че същият този кръг от лица под­лежи на раз­с­лед­ване“, допълни глав­ният прокурор. Цацаров обясни, че проек­тът на БСП пред­вижда въз­мож­ности за раз­с­лед­ване и дек­лариране на длъж­ности от облас­тно ниво до ръководители на дър­жавни гор­ски пред­п­риятия, дори и до ръководителя на Бъл­гар­с­кия спор­тен тотализатор, а не пред­вижда нап­ример същия режим за членовете на КЕВР. Според него това под­лежи на прецизиране. Цацаров посочи, че втората му забележка по законоп­роекта на БСП е относно това раз­с­лед­ващите правомощия на аген­цията за борба с коруп­цията да се син­х­ронизират с раз­поред­бите на НПК. „Към нас­тоящия момент, те не са син­х­ронизирани“, обясни Цацаров. Той заяви, че изразява категорично отрицателно становище по отношение на това една такава аген­ция да притежава тех­нически потен­циал за изпол­з­ване на СРС. „Има Дър­жавна аген­ция за тех­нически операции. Има специализирана дирек­ция в ДАНС, която се занимава с това. Ако и тази аген­ция или комисия, както е в проекта на Минис­тер­с­тво на правосъдието, има въз­мож­ност да притежава тех­нически въз­мож­ности за СРС, мисля, че това ще бъде изк­лючително вредно“, допълни Цацаров. По думите му

СРС трябва да бъдат прилагани само от един един­с­т­вен цен­тър

, защото това е въз­мож­ност за кон­т­рол. Глав­ният прокурор поясни, че е обър­нал внимание на БСП във връзка със служителите от нас­тоящата дирек­ция в ДАНС, които трябва да преминат към новата аген­ция за борба с коруп­цията. „Пред­видено е те да преминат към аген­цията, да запазят статута си, но след това, трябва да минат тест за поч­теност. Ако не го минат, автоматично тех­ните правоот­ношения ще бъдат прек­ратени“, каза той. Според него трябва да има дефиниция що е тест за поч­теност. Попитан дали е противокон­с­титуционно президен­тът да наз­начава ръководителя на органа за борба с коруп­цията, Цацаров отговори: „Дали едно нещо е противокон­с­титуционно или не преценява Кон­с­титуцион­ният съд“. Не мисля, че трябва да гледаме на законоп­роек­тите за Антикоруп­ционен закон с опасения, а с оптимизъм, допълни глав­ният прокурор Сотир Цацаров. „С оптимизъм, че от двата законоп­роекта трябва да отпад­нат негативите и да се тър­сят само позитив­ните решения. В този смисъл си мисля, че мъд­рост и политическа воля не са само празни лозунги“, комен­тира Цацаров. По думите му обявения вчера КСНС по темата ще бъде форма на диалог. „Мисля, че

диалогът ще даде разум­ното решение.

Иска ми се да вяр­вам, че е така. Ако се стигне само до едно политическо противопос­тавяне законоп­роект А срещу законоп­роект Б – резул­татът, едва ли ще е най-добрият“, допълни той. Според него в законоп­роекта на БСП не е пред­видена как­вато и да е форма на кон­т­рол за органа. „Такава трябва да има. Ако трябва това да бъде ежегоден отчет пред президента. Внасяне на този отчет в Народ­ното съб­рание. Прос­тата дек­ларация, че работата на аген­цията се кон­т­ролира съоб­разно Кон­с­титуцията и законите и просто един лозунг“, допълни Цацаров. 

Припом­няме, че ден по-рано бе срещата на Кор­нелия нинова с пред­седателя на Вър­хов­ния админис­т­ративен съд Георги Колев. Лидер­ката на БСП определи пред­ложенията и препоръките на съдиите като изк­лючително полезни. Нинова заяви, че пред­ложенията са да се извадят евродепутатите от кръга лица, защото са в европейска инс­титуция и не могат да бъдат раз­с­лед­вани от новата Аген­ция „Антикоруп­ция”, както и да се раз­пише ясен механизъм за съх­ранение и унищожаване на съб­раната инфор­мация, за да не се злоупот­ребява с нея е било обсъдено още на срещата, обясни пред­седателят на БСП.

Кор­нелия Нинова посочи, че по време на раз­говора пред­с­тавителите на ВАС са споделили, че обик­новено до тях не се допит­ват преди да се приеме някой закон. „Когато ние внасяме законоп­роект, първо ще се допит­ваме до професионалисти, за да можем да внесем качес­т­вени и работещи такива“, под­черта лидерът на левицата и посочи, че окон­чател­ният вариант на законоп­роекта ще бъде гледан в събота на заседанието на НС на БСП.