2017 г. - рекордна по заловени наркотици по граници

2017 г. е рекор­дна по заловени нар­котици и прекур­сори. Дан­ните са на аген­ция Мит­ници, цитирани от bTV. От началото на тази година само при 8 случая са задър­жани 577 кг хероин. Това количес­тво е със 60% повече от задър­жаното количес­тво хероин през цялата минала година. Освен хероина, всички други видове заловени нар­котици са с 10% повече в срав­нение с миналата година. Най-много хероин, след­ван от марихуаната. Задър­жаното количес­тво кокаин е малко над 27 килог­рама. Основ­ният трафик на хероина е от Близ­кия Изток към Западна Европа. Бъл­гария е част от пътя на дрогата. Традиционно син­тетич­ните нар­котици се движат по обрат­ния път — от Западна Европа. Хероинът влиза през Капитан Анд­реево, Лесово, Малко Тър­ново, а изход­ните му пун­к­тове са Дунав мост 1 и 2, Калотина. Марихуаната, когато не е произ­ведена у нас, влиза през Македония — при Гюешево и излиза през Дунав мост 1 и 2. Кокаинът често се пренася от т.нар. „гъл­тачи“. Дизай­нер­с­ките нар­котици — поръч­ват се по интер­нет и се дос­тавят с пощен­ски пратки. Често трафикът им минава през летищата — София, Варна, Бур­гас. Заловените нар­котици се унищожават. Близо 330 кг дрога за над 35 млн. лв по цени на черно– това е количес­т­вото дрога, която аген­ция Мит­ници унищожава в специални пещи. Процедурата протича при изк­лючителни мерки за сигур­ност. Нар­котикът се кара със специална охрана. Има полицаи, които следят всичко да мине спокойно. Дрогата е в кон­тей­нери, които се изсип­ват в пещта. А специална комисия следи нар­котикът да бъде унищожен изцяло и до прашинка. Мик­робусът със заловената дрога винаги се движи с ескорт, а мар­ш­рутът му до пещта се пази в тайна. „Най-голямо е количес­т­вото на марихуаната — 208 кг, 50 кг е хероина и 35 кг кокаин“, обясни Тамара Влай­кова, говорител на Аген­ция Мит­ници. Кокаинът е най-скъпият нар­котик, който ще изгори. По цени на черно 30-тина плик­чета струват над 19 милиона. От мит­ниците каз­ват, че трафикан­тите са все по-изобретателни. Един от видовете нар­котици, заловен при знакова акция на мит­ничари и граничари е марихуана, намерена в гумите на тир на КПП Гюешево. В предишни случаи е имало скрит хероин в доматени пюрета, плочки гранитог­рес, добави Георги Кос­тов. Част от хероина, заловен преди дни на Лесово обаче е бил пред­наз­начен за бъл­гар­с­кия пазар, пред­полагат екс­перти. През пос­лед­ните 17 години унищожените нар­котици са над 40 тона. Стой­ността им се изчис­лява на милиарди левове.