Версия: 6-годишното дете поема чужда вина за убийството в Септември

Общинарят от ГЕРБ Лазар Влайков е изключван два пъти от управляващата партия за криминални прояви

Пред­седателят на общин­с­кия съвет в Сеп­тем­ври и член на ГЕРБ Лазар Влай­ков може да се окаже истин­с­кият убиец на племен­ника си при драмата във Виног­радец. Досега за убийс­т­вото беше набедено 6-годишно дете, което не може да носи отговор­ност. Оръжието също е негово. Това съобщи сай­тът „Епицен­тър”.

Въз­можно е идеята да е дошла от прокурор, който е приятел на политика и вече невед­нъж го е отър­вавал от излежаване на прес­тъп­ления. Именно на него, а не на 112, както би нап­равил всеки човек, е звън­нал пред­с­тавителят на властта след инцидента в сел­с­ката кръчма в нощта срещу петък. Дъщерята на соб­с­т­веника на заведение в пазар­джиш­кото село Виног­радец, който беше убит с боен пис­толет, не вярва, че 6-годишно момче е извър­шителят на убийс­т­вото. “Няма как пис­толетът да е бил в детето. То си играеше отзад в градин­ката. Пос­ледно с пис­толета стреляше Лазар Влай­ков“, заяви дъщерята на 47-годишния Наско Тон­кев — Деница пред Нова тв.

В чет­вър­тък вечерта в заведението ком­пания от около 20 души е праз­нувала рож­дения ден на 6-годишното мом­ченце. По време на весел­бата и след изпито огромно количес­тво алкохол, чичото на мом­чен­цето – Лазар Влай­ков, извадил закон­ното си оръжие и произ­вел няколко изс­т­рела във въз­духа. След това пис­толетът раз­г­ледали останалите мъже от ком­панията. В един момент той се озовал в ръцете на детето. То неволно натис­нало спусъка и кур­шумът попад­нал в сър­цето на соб­с­т­веника на рес­торанта. Прос­т­реляният мъж е починал на място. Съп­ругата му също не вярва, че 6-годишното момче е стреляло.

44-годишният Лазар Влай­ков е пред­седател на Общин­с­кия съвет в град Сеп­тем­ври от ГЕРБ. Той два пъти бил изк­люч­ван от пар­тията заради раз­лични провинения. Пър­вият път попад­нал в полицейс­ките сводки, защото пребил сина на общин­ски съвет­ник. Вторият път, защото намуш­кал с нож свой съг­раж­данин след пътен инцидент.

 6-годишното дете няма да носи отговор­ност за нелепия инцидент, тъй като е малолетно. С него сега ще работи психолог. Пред­с­тои то да бъде раз­питано и от полицията. Все още не са му снети обяс­нения.

Влай­ков  беше задър­жан за 24 часа, но вече е пус­нат от ареста. Същев­ременно общинарят за пореден път бе изк­лючен он ГЕРБ, но от управ­ляващата пар­тия не дадоха обяс­нения защо при предиш­ните си провинения е въз­с­тановяван в ней­ните редици.