Измама за милиони с имоти по Черноморието

Измама за милиони с имоти по Черноморието

Десетки семейства инвестирали „на зелено“ в имоти в „Слънчев бряг“ пострадаха от некоректна фирма

Десетки семейс­тва инвес­тирали „на зелено“ в имоти в „Слън­чев бряг“ станаха жер­тви на измама за милиони. От осем години те чакат да прик­лючат съдеб­ните битки между строителя и банката-кредитор, стана ясно от репор­таж на Нова телевизия. Нак­рая получили нотариални актове с въз­б­рана и заповед да напус­нат апар­тамен­тите, които никога не са пол­з­вали. Измамените са под­писали пред­варителни договори и са платили по 60 000 евро. Инвес­титорът обещал сградата да е готова до май 2010 г., а купувачите да получат апар­таменти нап­равени „до ключ“. До 2014 г. парите за имотите вече са платени. Управител­ката на фир­мата инвес­титор — Фатме Хасан, се обаж­дала и нас­тоявала новите соб­с­т­веници да ѝ платят и ДДС-то за апар­тамен­тите. Чак след това им обещала, че ще получат нотариален акт. Меж­дув­ременно имотите са запорирани от бан­ката, кредитирала проекта. Причината — фир­мата инвес­титор от години има ипотечен заем, който не погасява. А залогът за него са сградата и земята. Фир­мата инвес­титор не може да бъде отк­рита на посочения адрес в Бур­гас. Имотът на управител­ката в Айтос също е запориран. Меж­дув­ременно тя движи биз­нес с тес­тени изделия за Тур­ция. Семейс­т­вата обвиняват бан­ката, кредитирала проекта, в алч­ност, която е довела до провала му. Но срещу тях­ната строителна ком­пания има заведени десетки дела от кредитори и клиенти, които си тър­сят парите. От банката-кредитор посоч­ват, че ком­п­лек­сът в „Слън­чев бряг“ няма Акт 16 и е завър­шен до груб строеж.