Учител става вицегубернатор на Добрич

Живко Желяз­ков е встъпил в длъж­ност замес­т­ник облас­тен управител на област Доб­рич, след като бе наз­начен със заповед на премиера. Живко Николов Желяз­ков е роден на 31.07.1979 година. Има магис­тър­ска степен от Шумен­ски универ­ситет „Епис­коп Кон­с­тан­тин Прес­лав­ски“. От завър­ш­ването на вис­шето си образование до наз­начаването му за замес­т­ник облас­тен управител Желяз­ков е работил като учител. Стажът му като преподавател до момента – 16 години, е преминал в Професионална гим­назия по тран­с­порт, обс­луж­ване и лека промиш­леност. Желяз­ков е семеен с две деца.