Над 23 хил. семейства получават социална помощ от 250 лева за първокласници

Над 23 хил. семейства получават социална помощ от 250 лева за първокласници

МОН предвижда съдебно преследване за родителите, които спират децата си от училище

Над 23 хил. семейс­тва ще получат еднок­ратна помощ за пър­вок­лас­ници от 250 лева, съоб­щиха от Аген­цията за социално под­помагане. До 1 сеп­тем­ври 2017 г. подадените заяв­ления са 28 398, издадените заповеди за отпус­кане на помощта са 23 199. Те са за 23 764 деца. Отказите са 376, няма издадени заповеди за отпус­кане на помощта в натура. Срокът за подаване на заявление-декларация за отпус­кане на помощта след запис­ване на детето в първи клас е не по-късно от 15 октом­ври на учеб­ната 20172018 година. За миналата учебна година с еднок­ратна целева помощ от 250 лева бяха под­помог­нати 43 999 семейс­тва за 44 849 деца, записани в първи клас. Изп­латената сума за цялата страна бе 11 212 250 лева. Дни по-рано от Минис­тер­с­т­вото на образованието и науката съоб­щиха, че екипи на МОН започ­ват посещения на адреси от 1 сеп­тем­ври. 206 378 са всички деца и ученици между 5 и 18 години, които са отпад­нали или никога не са посещавали дет­ска градина или училище. Съз­дадени са 1 103 групи с общо 11 632 пред­с­тавители на раз­лични инс­титуции — учители, дирек­тори, социални работ­ници, полицаи, медиатори, пред­с­тавители на граж­дан­с­кото общес­тво. В понедел­ник пък от минис­тер­с­т­вото обявиха, че новите мерки пред­виж­дат и съд за родители, ако спират децата си да ходят на училище. “Тази политика не е насочена към реп­ресии, а към това да дадем шанс, на тези деца, които са извън образовател­ната сис­тема, да не продъл­жават да въз­п­роиз­веж­дат след­ващи необ­разовани и нег­рамотни поколения. Това са деца от много раз­нооб­разни социални категории. В мер­ките има пред­видени и много стимули за родители и деца, а не само сан­к­ции“, заяви раз­кри зам.-министърът на образованието Деница Сачева пред Bulgaria ON AIR. Тя под­черта, че на първо място родителите ще бъдат убеж­давани и стимулирани да пращат децата си в училище. А сан­к­ции имало и сега за родители, който не пращат децата си на училище — глобата е от 50 до 100 лева.