БСП: ГЕРБ имитират борба с корупцията, ние предлагаме реални мерки

БСП: ГЕРБ имитират борба с корупцията, ние предлагаме реални мерки

Управляващите искат да се контролират сами, припомни депутатът Филип Попов

ГЕРБ искат да продъл­жат да мар­кират борба срещи коруп­цията, а ние искаме резул­тати. Те не пред­лагат истин­ска борба – наказателно прес­лед­ване от страна на дър­жавата. Това заяви пред Нова телевизия сек­ретарят на ПГ на „БСП за Бъл­гария” Филип Попов, съоб­щиха от прес­цен­търа на НС на БСП. Той комен­тира, че БСП е пос­ледователна в желанието си за борба с коруп­цията и затова няма да под­к­репи законоп­роекта на управ­ляващите, както не е под­к­репила и този на Кунева, защото и двата не стават. Попов под­черта, че няма проб­лем с Кон­с­титуцията по отношение на правомощията на президента и пред­ложението на левицата той да избира пред­седателя на един­ния орган на борба с коруп­цията по високите етажи на властта. Депутатът от левицата заяви, че при срещите с глав­ния прокурор на репуб­ликата, с пред­седателя на Вър­хов­ния админис­т­ративен съд не са били изказани такива тези, които управ­ляващите се опит­ват да внушават. Той обаче под­черта, че ГЕРБ пред­лагат Борисов да си избере пред­седател на комисията и той да го раз­с­ледва, защо коруп­цията е със­редоточена в изпъл­нител­ната власт. „Кон­с­титуцион­ният съд е този, който трябва да вземе решение както по отношение на нашия законоп­роект, така и по отношение на този на ГЕРБ”, добави социалис­тът.

Искаме да съз­дадем специализиран орган, който да се занимава само и един­с­т­вено с коруп­ционни прес­тъп­ления. ГЕРБ пред­лага обединяване на всички сега дейс­т­ващи органи”, обясни Филип Попов. Той наб­легна, че има препоръка и от ЕК внимателно да се раз­г­леда случаят, защото сред тях има и органи с добри резул­тати като Комисията за отнемане на незаконно придобито имущес­тво. По думите му това имущес­тво може да е незаконно придобито не само вслед­с­т­вие на коруп­ция.

Искаме този орган да има раз­с­лед­ващи фун­к­ции”, под­черта Филип Попов. Според него Прокуратурата е заявила готов­ност да работи по сиг­нали за коруп­ция по високите етажи на властта, но няма такива сиг­нали. „Когато раз­с­лед­ващите органи съберат доказател­с­тва по реда на Наказателно– процесуал­ния кодекс и Наказател­ния кодекс, те ги предос­тавят на прокуратурата, която ги внася в съда и се образува дело. В момента нито събират, нито раз­с­лед­ват, нито имат сиг­нали и не се стига до прокурор, което е проб­лемът. Очевидно има страх в общес­т­вото да се работи по такъв род сиг­нали”, каза още Филип Попов.