В Бургаско протестират срещу каменна кариера

Хората от селата Винар­ско и Вратица в бур­гас­ката община Камено излязоха на протест срещу съз­даването на каменна кариера в мес­т­ността Каята, съобщи БНР. Протес­тиращите искаха раз­решение да блокират магис­т­рала “Тракия“, но такова не им беше дадено. Затова протес­тиращите се заканиха да зат­ворят пътя през Винар­ско, който свър­зва селата в района с Айтос и Кар­нобат. Притес­ненията на жителите на двете села са, че новата кариера ще замърси водоиз­точ­ниците им, ще нав­реди на пасищата, както и на остан­ките на рим­ска крепост в района. Преди седем години с решение на Минис­тер­с­кия съвет пар­цел там е отдаден на кон­цесия за добив на строителни материали. Кон­цесията на земите край Каята е дадена на софийска фирма за срок от 25 години. Добивът на трошен камък ще се раз­п­рос­тира на 400 декара. Мес­т­ните, обаче виж­дат сериозна зап­лаха в кон­цесията и нас­тояват тя да бъде абсолютно отменена. “Заб­луж­дават хората, че отк­риват работни места, а те отк­риват 2 или 3. Второ, кон­цесията се намира само на 100 метра от питей­ните извори!“, твърди Димка Геор­гиева от инициатив­ния комитет “Винар­ско за дос­тоен живот“.