Задържаха Георги Генов от Пещера, убил съпругата си и избягал

Задържаха Георги Генов от Пещера, убил съпругата си и избягал

Локализиран и задър­жан е 44-годишният Георги Генов, заподоз­рян за извър­шено тежко криминално прес­тъп­ление в Пещера. Мъжът бе обявен за общодър­жавно издир­ване, след като уби жена си и избяга от мес­топ­рес­тъп­лението и се укри. Това съоб­щиха от прес­цен­търа на МВР. По раз­пореж­дане на вицеп­ремиера и минис­тър на отб­раната в помощ на полицейс­ките екипи бе предос­тавена високоп­роходима тех­ника на 68-ма бригада „Специални сили“ при Минис­тер­с­т­вото на отб­раната. Благодарение на денонощ­ната работа и усилията на екипите, днес мъжът бе отк­рит във вилна пос­т­ройка край планин­с­кото софийс­кото село Мухово. В близост до мяс­тото е намерен и семей­ният автомобил, с който по пър­воначални данни извър­шителят се е оттег­лил, както и оръжието на прес­тъп­лението. 

От МВР припом­нят, че в петък, минути след 19.30 часа в полицията бе получено съоб­щение за жена в без­помощно със­тояние отк­рита на кръс­товище в града. Към мяс­тото незабавно бяха насочени екипи на полицията и на „Спешна помощ“. Пър­воначал­ният оглед кон­с­татира смър­тоносни наранявания по тялото на жената с остър пред­мет. Бе установена самолич­ността й – 41-годишна жителка на Пазар­джик. Вед­нага бе сфор­миран екип от криминалисти, раз­с­лед­ващ полицай, екс­перти, полицейски и младши-полицейски инс­пек­тори от РУ — Пещера и ОДМВР – Пазар­джик, които започ­наха работа по образуваното досъдебно произ­вод­с­тво под наб­людението на Окръжна прокуратура в Пазар­джик. В рам­ките на раз­с­лед­ването бе установено, че минути преди това е имало скан­дал между жер­т­вата и съп­руга ѝ, затова и една от изг­радените вер­сии бе свър­зана с установяването на мес­тонахож­дението на 44-годишния мъж, избягал с автомобила след прес­тъп­лението. Установени бяха свидетели на случая, блокирани бяха основ­ните пътни артерии. 

Работата по случая продъл­жава, води се полицейско произ­вод­с­тво под наб­людението на Окръжна прокуратура — Пазар­джик.