Глобиха с по 20 000 лева трима работодатели в Плевен

Облас­т­ната инс­пек­ция по труда в Плевен наложи сан­к­ции от по 20 000 лева на трима работодатели, съобщи временно изпъл­няващият длъж­ността дирек­тор Борис Пет­ков. Работодателите са глобени, защото са съз­давали пречки пред инс­пек­торите за извър­ш­ване на проверки в тех­ните фирми. Това е най-големият раз­мер на сан­к­ция, която Облас­т­ната инс­пек­ция по труда може да наложи, уточни Пет­ков. През лет­ните месеци акцен­тът на провер­ките е бил в сферите на строител­с­т­вото и сел­с­кото стопан­с­тво. В строител­с­т­вото най-често се отк­риват работ­ници без трудови договори, но за съжаление те не съдейс­т­ват на инс­пек­торите, за да бъдат докумен­тирани нарушенията, поясни Пет­ков. По думите му са под наб­людение обек­тите, където санират жилищни блокове — повече от 20, за стрик­тно спаз­ване на правилата за безопас­ност на труда. Инс­пек­торите в Плевен са извър­шили в региона общо над 1100 проверки и са отк­рили над 4700 нарушения — по-малко в срав­нение с миналата година. Със­тавили са 127 акта. Доказани са 13 случая на липса на трудови договори, над 50 са нарушенията при зап­лащането на труда.