Показват нови експонати от колекцията подаръци на Тодор Живков в Правец

Нови екс­понати от колек­цията подаръци на Тодор Жив­ков, получавани от него като дър­жав­ник от гости от раз­лични дър­жави по света, ще бъдат пред­с­тавени в изложба, съобщи Дир.бг. На 7 сеп­тем­ври, чет­вър­тък, в музей­ния ком­п­лекс в къщата на Жив­ков в Правец ще бъде отк­рита излож­бата, съоб­щиха от Историчес­кия музей в града. Тодор Жив­ков е роден на 7 сеп­тем­ври 1911 г. в Правец. Ще могат да се видят непоказ­вани досега образци оръжие, посочиха от музея. В Арт галерия ще бъдат пред­с­тавени образци на чуж­дес­т­ранно изкус­тво. Екс­понатите, пред­с­тавени в изцяло обновената пос­тоянна изложба “Бъл­гария и светът“, са подаръци на Бъл­гар­с­ката дър­жава и на Тодор Жив­ков, получавани от него в качес­т­вото му на дър­жавен глава на Бъл­гария в продъл­жение на повече от три десетилетия.