Незрящи гледат бебе с 500 лева на месец в една стая

Семейс­т­вото нез­рящи Нурел и Феим гледат бебето си Денис с 500 лв. на месец и живеят в една стая в студен­т­ско общежитие в Благоев­г­рад. Младото семейс­тво получава много съдейс­т­вие, помощ и дори хора, които идват да помагат с грижите на бебето. Общината в Благоев­г­рад им е отпус­нала дори общин­ско жилище. То обаче се нуж­дае от основен ремонт, за да стане обитаемо, а Нурел и Феим нямат сред­с­тва за това. В момента стаич­ката им е обсипана с подаръци — дрехи, пам­перси и храни. Феим посочи, че много хора са изявили желание да им помог­нат. Анджи Туджарова е една от тях, раз­каза БТВ. Тя поз­нава семейс­т­вото от близо 2 години и чрез социал­ните мрежи организира приятелите си да помагат. За сега младото семейс­тво има нужда от пам­перси и храни, а дрешки има дос­татъчно. Пос­тъп­ват и пари в смет­ката на Феим. Той изрази благодар­ност на общината за жилището и се надява на нор­мални условия на живот. Нурел сподели, че меч­тае да ремонт и скромно обзавеж­дане. Феим учи право и още не се е дип­ломирал. „Трудно е на всички, но трябва да си здраво стъпил на земята“, категоричен е младият баща.