Жельо Бойчев: Със законодателните си предложения ще докажем, че сме алтернатива

Жельо Бойчев: Със законодателните си предложения ще докажем, че сме алтернатива

Със законодател­ните пред­ложения, които правим, ще докажем, че сме алтер­натива на това управ­ление. Под­ходът ни ще е не просто да критикуваме пред­ложенията на управ­ляващите, а да пред­с­тавяме и нашето виж­дане — кое решение считаме за по-добро. Това заяви пред БНТ зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Жельо Бой­чев. Като пример народ­ният пред­с­тавител посочи антикоруп­цион­ния закон на управ­ляващите и го определи, като бутафория и опит за отбиване на дей­ност. „Правят това, което могат — събират няколко неработещи инс­титуции в една и искат до края на годината да отчетат дей­ност“, смята Бой­чев. Той обясни, че в пред­ложението си за антикоруп­ционен закон левицата се е фокусирала върху проб­лема с коруп­цията по високите етажи на властта. „Досегаш­ните превен­ции и админис­т­ративни произ­вод­с­тва не дават резул­тат. Вкарали сме силен раз­с­лед­ващ елемент в нашия законоп­роект“, добави Бой­чев. Той поясни, че най-голяма коруп­ция се генерира там, където се раз­п­ределя финан­сов ресурс и общес­т­вени поръчки — т.е. изпъл­нител­ната власт, която е фун­к­ция на мнозин­с­т­вото в Народ­ното съб­рание. Затова и БСП пред­лага пред­седателят на антикоруп­цион­ния орган да се избира от президента. „ГЕРБ, които са излъчили правител­с­т­вото и крепят изпъл­нител­ната власт, искат пред­седателят да се избра от Народ­ното съб­рание, а той да има смелостта да раз­с­ледва пред­с­тавителите на това мнозин­с­тво“, обясни абсурда Жельо Бой­чев и добави, че точно коруп­цията ще свали това правител­с­тво от власт. „Най-големите проб­леми в бъл­гар­с­кото общес­тво за нас са бед­ността и все по-големите неравен­с­тва. Преодоляването им изис­ква редица дейс­т­вия и ние сме готови да ги пред­ложим и това ще е наш приоритет“, категоричен бе Жельо Бой­чев. Сериозни проб­леми Бой­чев посочи в образованието, което трябва да е фун­к­ция на пот­реб­нос­тите на икономиката, която изис­ква нови умения и знания от страна на работещите кадри. Като друг проб­лем той изтъкна нуж­дата от под­к­репа на бъл­гар­с­ките произ­водители, на пред­п­риемачите и дос­тъпът им до ресурси. „Наясно сме, че без инвес­тиции и рас­теж няма как да има по-високи доходи и заетост, и очак­вайте пред­ложения от страна на левицата“, каза депутатът от левицата. „След октом­ври, ще пред­с­тавим алтер­нативен бюджет, очак­вайте и редица законодателни инициативи от БСП. Ние и досега задавахме политичес­кия тон и насоки. И за антикоруп­цион­ния закон започ­нахме темата ние. Очак­вайте скоро да пред­ложим и тема за дебатите на бъл­гар­с­кото пред­седател­с­тво. Това, което правим не е за нас, а за Бъл­гария, защото случ­ващото се е крайно неп­рием­ливо. Тази агресия и брутален авторитаризъм трябва да спре“- отбеляза още депутатът.