2-годишно дете в синини след детска градина

2-годишно дете в синини след детска градина

Педагози и родители се хванаха за гушите с взаимни обвинения в насилие и побой

Нов скан­дал, свър­зан с дет­ска градина, влезе в полез­рението на общес­т­веното внимание в чет­вър­тък, след като родители сиг­нализираха, че 2-годишното им дете е било пребито в дет­ско заведение в Панагюрище“. Сним­ките на пос­т­радалото дете вед­нага заляха социал­ните мрежи, а случая бързо придоби широка общес­т­веност. Родителите на детето са пот­ресени от случая. Към момента е установено, че мом­чен­цето е било на дет­ска градина “Пролет“ в Панагюрище. Дядото на детето отишъл да го прибере от заведението, но като го взел видял синини по лицето му. Детето било нес­покойно и плачело. Като попитал учителите във заведението, те му обяс­нили, че детето е ухапано. В медицин­с­кото удос­товерение обаче се посочва, че детето е било насилено в областта на лявата и дяс­ната буза. Инциден­тът станал около 11 часа, но от дет­с­ката градина не уведомили родителите за случая. Род­нините на 2-годишното дете са сигурни, че срещу него е упраж­нена агресия. Мом­чен­цето не било ухапано, защото синините стигали чак до ухото на детето. Според родителите на мом­чен­цето то е било бито от въз­питател­ката в заведението. Жената обаче отрече да е посягала на детето. По думите ѝ мом­чен­цето си играело с по-голямо дете, което го е захапало по бузата. Въп­реки това родителите са категорични в обвиненията си, защото самото дете им казало, че гос­пожата го е било по дупето и бузите. Дър­пала му и едното ухо. Това предиз­вика спор между педагозите и род­нините на пос­т­радалото момче. Според въз­питателите детето не може да говори, а според родителите детето говори добре. Според дирек­тора на дет­с­ката градина ситуацията била още по-объркана, защото след като дядото видял, че по бузите на детето има синини, той се вър­нал в заведението и ударил два шамара на гос­пожата. Това било прецедент в досегаш­ната прак­тика на дирек­тор­ката. Дядото обаче отрича да е пос­тъп­вал по този начин. Дирек­тор­ката е заявила и че ще предаде пис­мени обяс­нения на кмета на община Панагюрище. Ако се наложи, ще се приложат и сан­к­ции.