Раниците на първолаците до 4 килограма, сочи наръчник за родители

Правил­ният под­бор на раница има важна роля за здравия гръб на хлапетата. За това предуп­реж­дава новото издание на Наръч­ника за родители на пър­вок­лас­ници, цитиран от Днес.бг. Височината на чан­тата не бива да е повече от 3040 см., за да не дос­тига до краката на детето, когато е на гърба му. Ширината пък не трябва да е повече от тази на раменете. Тег­лото на чан­тата не бива да над­вишава 1015 % от тег­лото на детето, т.е. ако детето тежи около 25 кг, раницата с всичко в нея не бива да над­х­върля 34 кг. За безопас­ността на детето по улиците пък екс­пер­тите съвет­ват раницата да бъде в ярки, сиг­нални цветове и да има свет­лоот­разителни елементи. Изис­к­вания има и към чиновете на учениците. Така нап­ример раз­с­тоянието от седал­ката до чина е нужно да стига до лакътя на детето. В противен случай са въз­можни изк­ривявания на гръб­нач­ния стълб. Също така е препоръчително май­ките и тат­ков­ците да съз­дадат у децата си навик всеки ден да изп­раз­ват раницата напълно и да слагат в нея само необ­ходимите неща. Над 60% от бъл­гар­четата имат гръб­начни изк­ривявания, по данни, изложени в таз­годиш­ния наръч­ник за родители на пър­вок­лас­ници.