Осветиха храма „Всех Святих“ в Русе, руският патриарх дари 8 камбани

Осветиха храма „Всех Святих“ в Русе, руският патриарх дари 8 камбани

Гости на Русенския митрополит Наум за тържественото богослужение бяха духовници от Русия, Румъния и България

В неделя, в Русе, врати отвори наново изг­раденият храм „Всех Святих“, който е копие на съборения през 1975 г. Тър­жес­т­веното освещаване на новопос­т­роения храм се със­тоя вчера сут­ринта. Пат­риарх Неофит, който прис­тигна специално за отк­риването на цър­к­вата, заяви, че Русе и Светата ни цър­ква зас­лужават този успех. “Пожелавам и на вас да бъдете днес много радос­тни и чес­тити и да благодарите Богу, че всички светии са отново ваши пок­ровители. За много години!“, каза пат­риар­хът. На церемонията по отк­риването на новопос­т­роения храм присъс­т­ваха много русенци и официални гости. По вън­шен вид цър­к­вата наподобява съборения на 26 октом­ври 1975 г., за една нощ, едноименен храм, на чието място тогава е издиг­нат Пан­теонът на въз­рож­ден­ците. В Русе винаги е имало интерес от въз­с­тановяването на цър­к­вата. Същес­т­вува и мит, че след ней­ното раз­рушаване вър­вят много неб­лагополучия в живота на града. Почти 20 години продъл­жават усилията храмът да бъде въз­с­тановен. Основ­ният камък на съв­ремен­ната цър­ква е положен сим­волично през 1998 г. от покой­ния вече пат­риарх Мак­сим. Началото на същин­с­кия строеж е пос­тавено през 2007 г., като се раз­чита основно на дарения. В кам­панията се включ­ват стотици русенци, всеки според въз­мож­нос­тите си. За целта е съз­дадено и сдружението “Всех Святих“, като за негови съп­ред­седатели са изб­рани Русен­с­кият мит­рополит Неофит, сега бъл­гар­ски пат­риарх, и тогаваш­ният кмет на града Божидар Йотов. На 20 фев­руари миналата година, в деня на чес­т­ванията по повод на 138 години от Освобож­дението на Русе, на тър­жес­т­вена церемония сдружението предава соб­с­т­веността на храма “Всех Святих“ на Русен­с­ката мит­рополия — в лицето на сегаш­ния Русен­ски мит­рополит Наум. Гости на Русен­с­кия мит­рополит Наум за тър­жес­т­веното богос­лужение са духов­ници от Русия, Румъния и Бъл­гария. Осем чисто нови кам­бани раз­лични по големина бяха изложени пред новия храм. Те са подарък от пат­риарха на Мос­ква и на цяла Русия Кирил и ще бъдат мон­тирани по-късно, тъй като тряб­ваше да бъдат осветени.