Училище в село Раждавица обучава и интегрира 80 деца от социално слаби семейства

Училище в село Раждавица обучава и интегрира 80 деца от социално слаби семейства

80 деца от ром­ски произ­ход от крайно бедни семейс­тва в Кюс­тен­дил получават начал­ното си образование в село Раж­давица в училище „Св.Св.Кирил и Методий“, съобщи БНТ. Паралел­ките са 4, по една от първи до чет­върти клас. Към училището има общежитие, в което децата спят от понедел­ник до петък. У дома те живеят в мизерия. С десет­ките си братя и сес­три обик­новено делят тесни, студени и тъмни стаи. За тези деца училището е шанс да избягат от пороч­ния кръг на прес­тъп­ността, бед­ността и нищетата, предуп­реди Петър Игов, въз­питател в училището.

Миг­лена Чав­дарова, дирек­тор на Начал­ното училище в селото, раз­каза, че тези деца са гладни, мръз­нат, не са виж­дали никога течаща вода, тоалетна, когато дой­дат в училище, пър­вото нещо, което е, ние ги обс­луж­ваме съв­сем битово. Учители и въз­питатели имат една обща цел. Да превър­нат тотално неуките деца в прилично грамотни ученици. При повечето деца интересът към образованието се ражда още по време на пър­вите уроци. Преходът от улицата към клас­ната стая е труден за децата, но започ­нат ли с уроците, се събужда и дет­с­ката им любоз­нател­ност и преди да напус­нат училището в Раж­давица, учениците могат най-важното — да четат и пишат. Много често обаче родителите на децата не ги пус­кат да ходят на училище, карат ги да просят, а понякога и да крадат. Бук­вално, за да заб­равят тази среда, за децата е осигурена сграда в Раж­давица, в която да изкар­ват по цяла сед­мица без да се прибират у дома. Тук имат храна — сут­рин, обед и вечер, най-малките и следобяд, имат и вечеря, която е осигурена, спят на топло, имат чисти дрешки, чисто легло, такива условия в тех­ните жилища в по-голяма част от нашите ученици няма, раз­каз­ват още учителите. В училището в Раж­давица се учи до 4 клас, а за образовател­ната услуга и за материал­ната база не се плаща нищо. Статис­тиката в училището сочи, че след 4 клас почти всички деца продъл­жават образованието си.