Почина Илич Томински

(19492017 г.)

Дъл­гогодишен общес­т­веник, бил е ком­сомол­ски ръководител, дирек­тор на РДВР – Мон­тана, избиран е за пред­седател на Общин­ски съвет в Георги Дамяново, за заместник-председател на Облас­тен съвет на БСП в Мон­тана.

Всички ще го запом­нят като прек­расен човек и иск­рен идеалист и пат­риот.

Пок­лон пред паметта му!

ЗЕМЯ изразява на всички близки и сърат­ници на Илич Томин­ски иск­рените си съболез­нования във връзка с кон­чината му.