Моделът на ГЕРБ е купена имитация на демокрация, заявиха от БСП

В Хас­ково на светло излезе един бизнес-модел, който е в основата на политичес­кия въз­ход на ГЕРБ. Затова ги боли тол­кова“. Това под­черта депутатът от БСП Драгомир Стой­нев по БНР и допълни, че в пис­мото си до медиите кметът на Хас­ково дирек­тно казва, че раз­ривът с депутата и облас­тен лидер на ГЕРБ Делян Доб­рев е дошъл след отменени от него опорочени кон­курси, след натиск за наз­начения в енер­гетиката и в админис­т­рацията.

Според Стой­нев кметовете на ГЕРБ се съг­ласяват или биват принудени да организират схеми, чрез които се зах­ран­ват мрежи от фирми. Тези фирми не работят само, за да нап­равят богати един тесен кръг от хора, включително политици. Те работят и на друго ниво – зах­ран­ват политичес­ката власт на ГЕРБ по места. „Да припом­ням ли огром­ните фал­шификации на мес­т­ните избори през 2015 г. Вижте и кой печели най-добри резул­тати в ром­с­ките махали. Или ромите са станали демок­рати и десни привър­женици на ГЕРБ?“, попита Стой­нев.

Демок­рацията на ГЕРБ е купена имитация на демок­рация. И групата на БСП в пар­ламента сега е един­с­т­вената модерна сила, която отс­тояват демок­рацията“, заяви Стой­нев.

Той припомни санирането и европейс­ките сред­с­тва по големите инф­рас­т­рук­турни проекти на общините, които са в ръцете на тези кметове и заяви, че всички бъл­гари ще плащат заемът за саниране, с който ГЕРБ се гот­вят да си купят още един управ­лен­ски ман­дат в мес­т­ната власт.

В същото време е налице отказ от реформи в ключови сфери като здравеопаз­ване, образование, пен­сионна реформа. Какво става в Здрав­ната каса, там тъм­нината е пълна? Всяка сед­мица умират бъл­гари, защото има откази от здравеопаз­ване и вър­нати пациенти“, заяви Стой­нев.

Според него ГЕРБ блокират работата на пар­ламента с отказа си да гледат законоп­роекти на БСП. Стой­нев специално акцен­тира на отх­вър­ления от ГЕРБ Законоп­роект за храните.