Левицата в Хасково: Елена Йончева да разнищи докрай скандалите

Левицата в Хасково: Елена Йончева да разнищи докрай скандалите

Всички зас­таваме зад Елена Йон­чева. Управ­лението кум­гейт трябва да спре”, категорични са социалис­тите в Хас­ково. Те й пожелават също да стигне до край при раз­нищ­ването на случая със скан­далите около Делян Доб­рев. По повод скан­далите с депутат от ГЕРБ, народ­ният пред­с­тавител от БСП за Бъл­гария, изб­ран от Хас­ково, Елена Йон­чева даде прес­кон­ферен­ция, на която бяха и  депутати от левицата, членове на ИБ на БСП, общин­ски и облас­тни ръковод­с­тва и пред­с­тавители на левицата в мес­т­ната власт. „Моделът Доб­рев има три елемента – наг­лост, нарушаване на закона и съз­даване на икономическа групировка, икономически октопод. Повеж­даме битка срещу модела Доб­рев, независимо в коя пар­тия се случва. Даваме случая на комисията за кон­ф­ликт на интереси”, заяви Йон­чева на прес­кон­ферен­цията. Тя обясни, че Делян Доб­рев е нас­тоял неговия дрийм тим да бъде наз­начен в община Хас­ково, в противоречие на закона за дър­жав­ния служител.

Не знаем дали моделът Доб­рев е моделът ГЕРБ. Но, съдейки по под­к­репата, която Делян Доб­рев получава от организациите на ГЕРБ в страната, се съз­дават съм­нения, че може би моделът Доб­рев е модел на ГЕРБ”, посочи Йон­чева. Тя каза също, че в ГЕРБ членуват и поч­тени хора и много иска да раз­бере как се чув­с­т­ват тези хора и какво мис­лят за този случай. „Не мога да повяр­вам, че хората под­к­репят една такава омерта”, каза тя.