Спешната помощ закъснява, призна министерска проверка

Спешната помощ закъснява, призна министерска проверка

Има проб­лем със забавяне на спеш­ните екипи на “Спешна помощ“, показа проверка, нап­равена в четири големи бол­ници в София, резул­татите от която са пуб­ликувани на страницата на МЗ. Провер­ката бе раз­поредена от здрав­ния минис­тър Николай Пет­ров след смъртта на 74-годишния Спас Доб­рев. Проверени са УМБАЛ “Алек­сан­д­ров­ска“, УМБАЛСМ “Пирогов“, УМБАЛ “Св. Иван Рил­ски“ и ЦСМП — София. При инс­пек­цията е установено, че починалият пациент Доб­рев не е регис­т­риран в бол­нич­ната инфор­мационна сис­тема на “Пирогов“. Лип­с­ват докумен­тирани данни за извър­шен прег­лед, не са проведени клинико-лабораторни изс­лед­вания за доказ­ване или отх­вър­ляне на работ­ната диаг­ноза на ЦСМП. Насочен е устно към друго лечебно заведение, се казва становището на МЗ. Според хронологията — на 16 сеп­тем­ври 2017 г. в 16:19 часа към ЦСМП е подаден пър­вият сиг­нал за пациента, като оплак­ванията са за ниско кръвно налягане и задух. Час и двадесет минути след пър­вото обаж­дане адресът е посетен от екип на ЦСМП, който извър­шва прег­лед, пос­тавя диаг­ноза и кон­с­татира необ­ходимост от спешно тран­с­пор­тиране до лечебно заведение. В “Спешна помощ“ — София този ден на смяна са 12 екипа: 3 реанимационни и 9 лекар­ски, а пос­тъпилите повик­вания в ЦСМП са общо 275, кон­с­татирала е провер­ката на здрав­ното ведом­с­тво. В провер­ката е записано, че линей­ката, осъщес­т­вила тран­с­порта на пациента, е била оборуд­вана с цялата необ­ходима апаратура съг­ласно изис­к­ванията на Медицин­ски стан­дарт “Спешна медицина“.

В Универ­ситет­ска бол­ница “Алек­сан­д­ров­ска“ диаг­нос­тич­ните дей­ности са в пълен обем и съот­вет­с­т­ват на със­тоянието на пациента. Въп­реки извър­шените реанимационни дейс­т­вия, нас­тъпва летален изход. От Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването уверяват, че за всички установени нарушения ще бъдат образувани административно-наказателни произ­вод­с­тва. От МЗ заявяват, че в пис­мото на съп­ругата на пациента са засег­нати въп­роси от морално-етичен харак­тер, за които Изпъл­нителна аген­ция “Медицин­ски одит“ е сезирала Комисията по професионална етика към БЛС.