Протестиращи лекари във Враца: Докога трябва да търпим?

Протестиращи лекари във Враца: Докога трябва да търпим?

На спон­танен протест вчера излязоха медиците от многоп­рофил­ната бол­ница във Враца, съобщи БНТ. Причината за тях­ното недовол­с­тво са огром­ните задъл­жения на лечеб­ното заведение, заради които зап­латите на пер­сонала се изп­лащат с месеци забавяне и едва наполовина.

От няколко години насам бол­ницата затъва все повече в дъл­гове към дос­тав­чици на лекар­с­тва и кон­сумативи. Сега задъл­женията вече се изчис­ляват на 12 милиона. Тъй като активите на лечеб­ното заведение са само 4 милиона, от бан­ките отказва да отпус­нат кредит, за да може бол­ницата да продължи да работи. Пос­лед­ната надежда на медиците от Враца е Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването, от което очак­ват финан­сова реанимация за най-голямата лечеб­ница в Северозападна Бъл­гария.