Почина ген. Петър Барбалов

Почина ген. Петър Барбалов

Отиде си дос­той­ният бъл­гар­ски офицер ген. Петър Бар­балов, отдал целия си професионален път на защитата на национал­ната сигур­ност, суверенитета и териториал­ната цялост на Бъл­гария.

Роден на 28 август 1935 г. в тър­нов­с­кото село Джулюница. Завър­шва гим­назия в Горна Оряховица и ВМЕИ със специал­ност „Двигатели с вът­решно горене”. В МВР работи от 1961 до 1991 г. и изминава пътя от младши разуз­навач до зам.-началник на Кон­т­раразуз­наването и начал­ник на Оперативно-техническото управ­ление на ДС.

Има военен чин „генерал-майор от запаса”.

Носител на орден „Народна репуб­лика Бъл­гария“ Първа степен.

Пок­лон пред свет­лата му памет!

Пок­лонението пред тлен­ните останки на ген. Бар­балов ще се със­тои днес от 13.00 часа в Ритуал­ната зала на Цен­т­рал­ните софийски гробища.