Министерство обмисля да дава ежедневни данни за обслужените в болниците

Министерство обмисля да дава ежедневни данни за обслужените в болниците

Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването обмисля идеята да пуб­ликува ежед­невно данни за обс­лужените и изписаните от бол­ниците в страната, съобщи по Би Ти Ви зам.- минис­тър на Мирос­лав Нен­ков. Целта била да се покаже, че случаите на отказана помощ са единици. Поводът е смъртта на 74-годишен мъж в София на 16 сеп­тем­ври, след като линей­ката, която тряб­ваше да го откара в бол­ница закъсня повече от час, а в Пирогов са отказали да го приемат. В деня, когато е въз­ник­нал проб­лемът, е имало на работа 12 екипа на спешна помощ, които са посетили 900 адреса, уточни Нен­ков. Бив­шият минис­тър обаче нарече отв­ратително това, че на мъжа е отказано да бъде приет в “Пирогов“. Според него не можело да се говори за сис­темен проб­лем. Такъв бихме имали, ако всеки трети не е обс­лужен, или всяка втора линейка закъс­нява, а това не е вярно, изчисли той. Като проб­лем той посочи, че сумата, отпус­кана на бол­ниците за спеш­ните пациенти, е твърде малка, а за тях се дава скъп ресурс. Относно финан­совите проб­леми на бол­ницата във Враца заместник-здравният минис­тър обяви, че е нужно прес­т­рук­туриране на здрав­ните заведения. Като вариант за спасение на закъсалите финан­сово бол­ници той посочи своята отговор­ност да поемат и общините. В здрав­ното минис­тер­с­тво ще има среща с кметовете на Враца и Ловеч, за да се поиска от тях да дадат гаран­ции за заеми, които банки са склонни да дадат, съобщи Нен­ков. Бол­ницата във Враца била сис­темно нег­лижирана и под­ложена на извиване на ръце, около нея имало две бол­ници със сходен смисъл и струк­тура. Те под­бирали доходоносни пациенти, а останалите се пращали в дър­жав­ната бол­ница, обясни проб­лема вторият човек в здрав­ното минис­тер­с­тво. Пред­с­тои и проверка, която да установи, защо при пос­лед­ният дирек­тор дъл­говете на здрав­ното заведение са скочили от 5,8 млн. лв. през 2013 година до над 17 милиона през миналата. Според заместник-здравния минис­тър дър­жавата не може да извади пари и да помогне на бол­ниците, защото за Еврокомисията това щяло да бъде непоз­волена дър­жавна помощ.