София загуби шансове за седалище на Европейската агенция по лекарствата?

София загуби шансове за седалище на Европейската агенция по лекарствата?

Столицата ни е оценена най-ниско от кандидатите

Само един от общо 30 критерии е отбелязан като пок­рит в кан­дидатурата на София за домакин­с­тво на Европейс­ката аген­ция по лекар­с­т­вата (ЕМА). От всички останали 19 кан­дидати за ново седалище на аген­цията само Малта е пред­с­тавена също тол­кова зле. Причината изг­лежда е в това, че сградата, където София кани ЕМА да се премести, все още не същес­т­вува. Аген­цията е нап­равила оценка на всички кан­дидатури, отбеляз­вайки в таб­лица имат ли необ­ходимите параметри за работни места, кон­ферен­тни зали, без­жичен интер­нет и сигур­ност, а също и дали е изгот­вен план за мес­тенето и как работата на аген­цията да се под­нови мак­симално бързо. По всички тези изис­к­вания отговорът за София е „не”. Един­с­т­веният критерий, за който София е отбелязана с “да“, е по уверението, че офисите за 900-те служители на аген­цията ще бъдат готови нав­реме за мес­тенето. Най-добре в таб­лицата — с най-много положителни оценки — се отличават Амс­тер­дам, Бар­селона, Братис­лава, Брюк­сел, Копен­хаген, Хел­зинки, Лил, Милано и една от трите локации, пред­ложени в Дъб­лин. Европейс­ката комисия обяви датата, на която ще бъде решен новият домакин на една от най-големите и същес­т­вени струк­тури в ЕС20 ноем­ври, комен­тира „Днев­ник”. ЕМА трябва да се премести до 2019 г., когато се очаква Великоб­ритания окон­чателно да напусне Евросъюза, защото сега е позиционирана в Лон­дон. Зам. здрав­ният минис­тър Нен­ков комен­тира за „Инвес­тор”, че това се решава от страните от Евросъюза, а не от служителите на аген­цията.