И вицепрезидентът Йотова е за отмяна на антируските санкции

И вицепрезидентът Йотова е за отмяна на антируските санкции

Ден след позицията на дър­жав­ния глава Румен Радев за отмяна на антирус­ките сан­к­ции, които той определи Като вредни за европейс­ката и бъл­гар­с­ката икономика, и вицеп­резиден­тът Илияна Йотова смята, че сан­к­циите на прак­тика не работят и тях­ното продъл­жаване е нецелесъоб­разно. Това съобщи ТАСС, цитирани от Фокус.

Нека пог­лед­нем на сан­к­циите обек­тивно: те, грубо казано, трябва да накажат Русия, но реално наказани остават един­с­т­вено мал­ките и сред­ните пред­п­риемачи във всяка страна – комен­тира Илияна Йотова. — Част от големите ком­пании намериха вратички в законите, съз­дадоха съв­мес­тни фирми, регис­т­рираха ги на други места и продъл­жават да работят на рус­кия пазар. На прак­тика значителна част от сан­к­циите не работят и в момента нямат политическо значение“.

Йотова под­черта, че искането за задъл­жител­ното изпъл­нение на Мин­с­ките споразумения като условие за отмяна на сан­к­циите не е справед­ливо, защото тези договорености са нарушавани от всяка от страните в кон­ф­ликта.

Трябва да се посочи, че Мин­с­ките споразумения не са съб­людавани не само от Русия, но и от Украйна, а това значи, че това условие е в по-малка степен дис­кусионно — заяви вицеп­резиден­тът на Бъл­гария.  — Би било добре да се раз­бере кой днес иска продъл­жаване на сан­к­циите“.

Илияна Йотова под­черта, че и в други страни от Европа мнозина политици говорят за отменяне на сан­к­циите