Само една четвърт от компютрите у нас се продават с лицензиран софтуер

Не повече от 25 % от пер­сонал­ните ком­пютри на нашия пазар се продават с лицен­зен Windows. Тол­кова е делът на лицен­зираните ком­пютри и в Албания, предуп­реди Доника Геор­гиева, която отговаря за ОЕМ лицен­зирането в „Май­корософт Бъл­гария”, по време на АСБИС Академия в Бан­ско. За срав­нение, 35 % от продаваните РС в Сър­бия имат лицен­зен Windows, а в Гър­ция този показател е цели 70 %. Пазарът ни е по-близък до албан­с­кия, откол­кото до европейс­кия, комен­тира Геор­гиева. Тя наб­легна на факта, че лицен­зираните Windows ком­пютри получават без­п­латни ъпдейти, включително и на антивируса Microsoft Defender, докато изтег­лените от торен­тите копия лесно могат да бъдат инфек­тирани с вируси. Всеки трети ком­пютър с нелицен­зиран Windows бива заразен с вируси, предуп­реди пред­с­тавителят на Microsoft. Проб­лемът е още по-сериозен за биз­нес организации – там нелицен­зираният и незащитен соф­туер крие риск от кражба на данни, вкл. бан­кови данни. Освен това раз­п­рос­т­ранението и пол­з­ването на нелицен­зиран соф­туер е незаконно, допълни Геор­гиева. Лицен­з­ният Windows може да се придобие по няколко начина – при покуп­ката на ком­пютър с ОЕМ лиценз, с пакет в кутия – с флашка или диск, както и по схемата за Volume лицен­зиране, която е приложима при биз­нес пот­ребителите.

ОЕМ лицен­зирането е по-евтино с около 20 % спрямо пакетите, но не поз­волява тран­с­фериране на лиценза на друг ком­пютър. Не е законно също дилърите да продават ОЕМ лиценза на повече от един ком­пютър. На ком­пют­рите с легален Windows се залеп­ват стикери, които са защитени от фал­шификации с релефен печат и други елементи.