Фонд или нисколихвени кредити може да подпомагат болниците

Опитваме се да променим модела на управление, да се правят икономии, да се предоговарят дългове и лихви, коментира здравният министър Николай Петров

Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването, заедно с финан­совия минис­тър, обсъжда въз­мож­ност за съз­даване на фонд или целева суб­сидия за под­помагане на лечеб­ните заведения, които имат финан­сови зат­руд­нения, съобщи в Плов­див минис­търът на здравеопаз­ването Николай Пет­ров, предаде БТА. По думите му това може да стане чрез осигуряване на кредити срещу малка лихва или без лихва, с които сред­с­тва бол­ниците да могат да предоговорят някои от задъл­женията си. Пет­ров уточни, че това трябва да стане законово и без да съз­дава пред­пос­тавки за дис­к­риминация на едни здравни заведения спрямо други. Минис­търът припомни, че зап­латите в лечеб­ните заведения и дъл­говете са си проб­лем на самото тър­гов­ско дружес­тво и здрав­ното минис­тер­с­тво няма законово право да отдели ресурс за която и да е бол­ница.

Към момента общо дъл­говете на бол­ниците — дър­жавни и общин­ски, са малко над 0,5 млрд. лв., припомни Пет­ров, за което „Земя” писа вчера. Като най-затруднени той посочи бол­ниците в Ловеч, където по думите му продъл­жава “спасител­ната акция“, Враца, Видин, много зле според него е Универ­ситет­с­ката бол­ница в Стара Загора, в Бур­гас също изпит­вали зат­руд­нения. За преодоляване на кризата на първо място се опит­ваме да променим модела на управ­ление, да се правят икономии, да се предоговарят дъл­гове и лихви, комен­тира Пет­ров. По отношение на неосигурените граж­дани той добави, че освен спеш­ната и бол­нич­ната помощ остава непок­рита финан­сово добол­нич­ната помощ, за което със социал­ния минис­тър имат идея да се осигури ресурс чрез специален фонд. Става дума за сред­с­тва в рам­ките на 23 млн. лв. годишно, което е на база на раз­четите за преминали такива пациенти, обясни здрав­ният минис­тър като добави, че става въп­рос за неосигурени, но доказано бедни пациенти.

Минис­тър Пет­ров бе в Плов­див по повод отк­риването на Универ­ситет­ски инфор­мационен цен­тър, който ще пред­лага инфор­мационни услуги на бъл­гар­с­ките и чуж­дес­т­ранни студенти и ще помага за по-бързото адап­тиране на новоп­риетите.