Проходите Петрохан и Троян - Кърнаре остават затворени

Проходите Петрохан и Троян - Кърнаре остават затворени

Проходите “Пет­рохан“ и “Троян — Кър­наре“ остават зат­ворени заради лошите метеорологични условия, предуп­реди Нюз.бг. Екипи на фир­мите, под­дър­жащи пътищата, продъл­жават да раз­чис­т­ват снега и пад­налите дър­вета от проходите.

Екипите на пътно под­дър­жащите фирми, „Граж­дан­ска защита” и гор­с­ките стопан­с­тва продъл­жават работата за раз­чис­т­ване на двата прохода от пад­налите дър­вета след снега. Пред­п­риемат се всички мерки за гаран­тиране безопас­ното пътуване на шофьорите. По думите на пред­седателя на Аген­ция “Пътна инф­рас­т­рук­тура“ инж. Дончо Атанасов се очаква до края на деня и двата староп­ланин­ски прохода да бъдат обезопасени и отворени за движение. На прохода “Троян­ски“ се работи по премах­ване на дър­ветата от върха до с. Кър­наре. От Троян до билото пътят е почис­тен до асфалт. На “Пет­рохан“ от с. Гинци до билото учас­тъкът също е раз­чис­тен, но от север­ната част до село Бър­зия са пад­нали много вековни дър­вета. Щетите, които са нанесени на обезопасител­ните сис­теми и на гор­с­кия фонд от горолома, са значителни. Лис­т­ната маса все още е по дър­ветата и мок­рият сняг е пречупил огромни вековни дър­вета, обясни инж. Атанасов. До пус­кането на движението през “Пет­рохан“ обход­ният мар­ш­рут е през Искър­с­кото дефиле.

Въп­реки предуп­реж­денията на метеоролозите и АПИ над 70% от автомобилите през почив­ните дни са се прид­виж­вали през староп­ланин­с­ките проходи с летни гуми.