Над 30 млрд. евро загубите на ЕС от руското ембарго

Над 30 млрд. евро загубите на ЕС от руското ембарго

Въвеж­дането на сан­к­циите срещу Русия е струвало на държавите-членки на Европейс­кия съюз над 30 млрд. евро до края на 2016 г., сочи проуч­ване на Авс­т­рийс­кия инс­титут за икономически изс­лед­вания, поръчано от Европейс­кия пар­ламент, съобщи аген­ция „Новости”. Екс­пер­тите на инс­титута са се опитали да отделят свиването на износа, породено от сан­к­циите, от останалите фак­тори като спада на цената на пет­рола и обез­ценяването на рус­ката рубла. По данни на изс­лед­ването от юли 2014 г., когато САЩ, Канада, ЕС, Нор­вегия и Авс­т­ралия наложиха сан­к­ции на кон­к­ретни руски физически и юридически лица, а Русия отвърна през август със заб­рана за внос на сел­с­кос­топан­ска продук­ция и храни от тях, износът от общ­ността към Русия е намалял с 15,7%, като две пети от този спад се дължи именно на сан­к­циите. Вслед­с­т­вие на това Русия е отс­тъпила от чет­вър­тото място като тър­гов­ски пар­т­ньор на ЕС и в момента е пета след САЩ, Швей­цария, Китай и Тур­ция.

Ако през 2013 г. износът на ЕС в Русия е дос­тигал 120 млрд. евро, то през 2016 г. е бил едва 72 млрд. евро, кон­с­татират авторите на изс­лед­ването. Оцен­ките им сочат, че само заради сан­к­циите износът на ЕС за Русия е намалял с 10,7% през периода 20142016 г., или с около 30 млрд. евро. Особено силно са пос­т­радали Кипър, където износът за Русия се е свил с 34,5% за 2 години, Гър­ция (с 23,2%) и Хър­ват­ска (с 21%). Износът от самата Авс­т­рия е намалял с 9,5% заради сан­к­циите, т.е. с 1 милиард евро. Над една трета от загубения заради сан­к­циите износ се пада на Гер­мания (11,1 млрд. евро, или спад от 13,4% спрямо периода преди въвеж­дането им). Полша и Великоб­ритания са загубили по 3 млрд. евро.

Авторите на изс­лед­ването отбеляз­ват също, че влиянието на сан­к­циите върху спада на износа за Русия е било най-значимо през 2014 г. „През след­ващите 2 години след въвеж­дането на сан­к­циите на прак­тика не е бил пос­тиг­нат никакъв нап­редък в пренасоч­ване на тър­гов­с­ките потоци към трети дър­жави”, се добавя в документа.