Финансови инспектори установиха нарушения в търгове на НДК

Аген­цията за дър­жавна финан­сова инс­пек­ция (АДФИ) откри проб­леми при провеж­дането на тър­гове за общес­т­вени поръчки на Национал­ния дворец на кул­турата (НДК). Инс­пек­циите са част от прог­рамата на аген­цията през третото тримесечие на годината. Инс­пек­торите на АДФИ са раз­г­ледали законосъоб­раз­ността на въз­ложената поръчка за адап­тация на основ­ната сграда на НДК за нуж­дите на пред­седател­с­т­вото на Бъл­гария на Съвета на ЕС. Провер­ката е обх­ванала още и договорите за дос­тавка на конгресно-конферентна тех­ника, както и за строител­ния над­зор на преус­т­ройс­т­вото на кон­г­рес­ния цен­тър. Общата стой­ност на тези поръчки е почти 20 млн. лв. Установените нарушения са три и се отнасят се до непълна докумен­тация, предос­тавяна от изпъл­нителите на поръч­ката. Аген­цията е със­тавила три акта за установяване на админис­т­ративно нарушение по тези проверки. В допъл­нение ръковод­с­т­вото на НДК не е провело поръчка за изработка и мон­таж на над­пис “София“, за което също е със­тавен акт. Стой­ността на тази неп­роведена общес­т­вена поръчка е 50 хиляди. След сиг­нали за нарушения Прокуратурата започна да раз­с­ледва ремонта на НДК. Като цяло през третото тримесечие АДФИ са извър­шили общо 120 инс­пек­ции, проверени са 401 общес­т­вени поръчки на обща стой­ност 191,5 млн. лева. Установени са 61 случая на неп­роведени или неос­нователно проведени общес­т­вени поръчки за 25,5 млн. лв., комен­тира Инвестор.бг.