Валидираха марка, посветена на 60-ата годишнина от първия изкуствен спътник на Земята

Валидираха марка, посветена на 60-ата годишнина от първия изкуствен спътник на Земята

Заместник-министърът на тран­с­порта, инфор­мацион­ните тех­нологии и съоб­щенията Димитър Генов­ски, извън­ред­ният и пъл­номощен пос­ланик на Русия Анатолий Макаров, кос­монав­тът от Меж­дународ­ната кос­мическа стан­ция Олег Скрипочка, пър­вият кос­монавт на Бъл­гария ген. Георги Иванов и пред­седателят на Бъл­гар­с­кото аст­ронав­тическо дружес­тво проф. Петър Гецов валидираха пощен­ска марка. Изданието е на тема „60 години Бъл­гар­ско аст­ронав­тическо дружес­тво“.

Пощен­с­ките марки на тема „Кос­мос“ и „Авиация“ са едни от най-търсените както от филателис­тите, така и от хората, които изп­ращат писма, каза по време на церемонията заместник-министър Димитър Генов­ски. По думите му бъл­гар­с­кото мар­коиз­даване често се обръща към тази тема, защото нашата страна отдавна е част от кос­мичес­кото семейс­тво. „Пос­вещаваме тази марка на хората, които помог­наха Бъл­гария да остане в историята като шес­тата кос­мическа дър­жава в света“, каза още заместник-министърът.

Церемонията се със­тоя в Рус­кия културно-информационен цен­тър. Тя бе част от чес­т­ването на 60 години от изс­т­рел­ването на пър­вия изкус­т­вен спът­ник на Земята. Екипажът на Меж­дународ­ната кос­мическа стан­ция се включи с видео обръщение към учас­т­ниците в събитието. По време на събитието бе пред­с­тавена и изложба с макет на пър­вия изкус­т­вен спът­ник.