Румен Радев: Когато спрем да употребяваме историята за злободневен политически бизнес, можем да кажем, че преходът е свършил

Румен Радев: Когато спрем да употребяваме историята за злободневен политически бизнес, можем да кажем, че преходът е свършил

Желев остана народен човек, когато мнозина се срамуваха и клеймяха думата „народен“, припомни държавният глава

Дър­жав­ният глава Румен Радев, заедно с президен­тите Петър Стоянов — 19972002, Георги Пър­ванов — 20022012 и Росен Плев­нелиев — 20122017 г., откри в село Веселиново въз­поменателна плоча пред род­ната къща на пър­вия демок­ратично изб­ран президент на Репуб­лика Бъл­гария д-р Желю Желев. Д-р Желев ни напусна преди две години. Той имаше нелека съдба. Прояви куража на инакомис­лието, когато други мъл­чаха. Пое отговор­ност за страната, когато всички спореха и се над­вик­ваха. Понесе упреците на опонен­тите и предател­с­т­вата на своите. Но Желев остана народен човек, когато мнозина се срамуваха и клей­мяха думата „народен“, заяви Радев, цитиран от прес­служ­бата на президен­т­с­т­вото. Президен­тът под­черта, че епохата е натоварила политиците на прехода с бремето на много грешки, и техни, и чужди. Огром­ните надежди са се сблъс­кали със суровата дейс­т­вител­ност, а идеалис­тите са били измес­тени от циниците. Желев се водеше от идеи, не от корист. Остана без­с­реб­реник, когато други осреб­ряваха куража на инакомис­лещите и надеж­дите на всички бъл­гари. Остана демок­рат, когато всички се сочеха с пръст, заяви още Радев и добави, че той бе убеден европеец от поколението на Хел­мут Кол и Фран­соа Митеран, за които кауза бяха мирът, солидар­ността и един­с­т­вото на Европа. Знаменателен знак е, че се съб­рахме четирима дър­жавни глави, за да съх­раним паметта за пър­вия президент на нова Бъл­гария, който ни напусна, посочи Румен Радев. Дър­жав­ният глава припомни още, че 10 ноем­ври наб­лижава, а именно нея неиз­менно свър­з­ваме с док­тор Желев, като 28 години след началото на промените „политичес­ките страсти продъл­жават да вил­неят“.

От години спорим дали преходът е свър­шил. Мисля, че ще можем да го твър­дим, когато прес­танем да упот­ребяваме историята за злобод­невен политически биз­нес, когато раз­номис­лието ражда дис­кусии, а не под­х­ранва омразата. Когато аргумен­тите измес­тят дам­гите. Когато проник­нем с уважение към всички жер­тви, от всички епохи и се отнасяме с рес­пект към градив­ните, прог­ресив­ните и родолюб­ците. Без прошка за прес­тъп­ленията, но с раз­биране за общата драма, в която всеки от нас носи своята отговор­ност и никой не е без­г­решен, под­черта още в словото си президен­тът Румен Радев.