Може да има проблем с обществените поръчки за сигурност за председателството

Въз­можно е една от общес­т­вените поръчки за сигур­ността за пред­седател­с­т­вото на ЕС да не бъде завър­шена до януари, се раз­бра от думите на минис­търа на вът­реш­ните работи Вален­тин Радев след заседанието на правител­с­т­вото вчера. Според него част от сис­темите за сигур­ност вече работели, но за част от тях все още текат общес­т­вени поръчки, което щяло да забави нав­ремен­ното им стар­тиране. Радев каза, че се бавят 12 поръчки, но не уточни кои са те. Сис­темите за сигур­ност трябва да заработят преди Нова година, защото тряб­вало поне месец да бъдат тес­т­вани, преди да започне фак­тичес­ката им работа. В същото време пър­вото голямо официално събитие от пред­седател­с­т­вото на Съвета на ЕС в София е посещение на Колежа на комисарите в София на 5 януари, като церемонията по отк­риване е предиш­ния ден.

Граж­даните да свик­ват с мер­ките за сигур­ност по време на пред­седател­с­т­вото ни, призова вът­реш­ният минис­тър след заседанието на кабинета. Пред­варително ще се обясни на граж­даните как да се движат при засилени мерки за сигур­ност. Нека свик­нат с това, ограниченията ще бъдат малки, предуп­реди Радев. Основно зат­руд­нения щели да усетят хората, които работят в зоните за сигур­ност, около НДК, “София тех парк“ и хотел “Маринела“. За останалите граж­дани на София неудоб­с­тво нямало да има.