На празника си полицията си пожела вяра в законността

На празника си полицията си пожела вяра в законността

С тър­жес­т­вена церемония бе отбелязан професионал­ният праз­ник на бъл­гар­с­ката полиция, който се чес­тва на Архан­гелов ден. Глав­ният сек­ретар на Светия Синод архиман­д­рит Герасим отс­лужи праз­ничен водос­вет.

Глав­ният комисар Христо Тер­зийски — дирек­тор на ГД “ Национална полиция“ привет­с­тва полицаите за праз­ника. В словото си той отбеляза, че динамиката на времето и събитията са увеличили отговор­ността и очак­ванията от полицаите, съобщи Нюз.бг. Тер­зийски изрази увереност, че това, което се очаква ежед­невно от полицаите, ще бъде изпъл­нено. Той пожела на полицаите вяра в закон­ността, сили и желание за отс­тояване на реда. Церемонията завърши с под­насяне на венци на памет­ника на загиналите полицаи.