Хеликоптер, кучета и жандармерия търсят обирджиите на банкомати, има задържани

Хеликоптер, кучета и жандармерия търсят обирджиите на банкомати, има задържани

Това не е измислено у нас, не е българска практика, заяви министърът на вътрешните работи Валентин Радев, след като в една и съща нощ бяха гръмнати три машини за пари

Серията грабежи на бан­комати продъл­жава. Този път и извън София. През миналата нощ бан­комат е бил взривен в цен­търа на Сапарева баня, съоб­щава „Фокус“, като се позовава на инфор­мация от ОДМВР — Кюс­тен­дил. Сиг­налът е подаден в 03:30 часа. Пред­п­риети са незабавни оперативно-издирвателни дейс­т­вия. Извър­шителите, които бягали с краден джип, са засечени от полицията на един от меж­дусел­с­ките пътища до пер­ниш­кото село Бос­нек. В опита си да избягат от полицейс­ката засада мъжете тръг­ват през дере с джипа си, след което започ­ват да бягат в гориста мес­т­ност. Около 4 часа сут­ринта започ­ват и дейс­т­вията на полицията по прес­лед­ването на избягалите мъже. Вчера в ран­ните часове на деня беше задър­жан един от тях. Останалите трима все още се издир­ват, предава БНР.

Изос­тавили джипа в гориста мес­т­ност, като в него са намерени и парите от обира в Сапарева баня. Провежда се мащабна операция, в която са включени полиция, жан­дар­мерия, антитерорис­тичен отряд, специализирани кучета, хеликоп­тер и дронове. Операцията се ръководи лично от глав­ния сек­ретар на МВР главен комисар Младен Маринов.

Силите на реда са на терен. Провежда се специализирана полицейска операция в района на село Бос­нек по издир­ване на извър­шители криминално прес­тъп­ление — взривен бан­комат в Сапарева баня, обясни гл. комисар Маринов.

Има задър­жано едно лице, други три се издир­ват. Установен е автомобилът, с който е извър­шено прес­тъп­лението. Включени са сили на Специализирания отряд за борба с тероризма, жан­дар­мерия и „Гранична полиция“. В операцията учас­тва и хеликоп­тер. Двама от заподоз­рените за прес­тъп­лението бяха арес­тувани. Продъл­жава издир­ването на другите извър­шители, уточни той. От думите му стана ясно, че издир­ваните и задър­жаните са отговорни и за част от другите покушения на бан­комати в пос­ледно време. Засега можем да кажем, лицата са криминално проявени, между 3540 годишни, допълни Маринов и обясни още, че и четиримата извър­шители са криминално проявени — както задър­жаните двама, които вече се раз­питва от полицията, така и другите, които все още се издир­ват от полицейски пат­рули. И тези, които са успели да избягат, са извес­тни на полицията. Към момента обаче тях­ната самолич­ност не се съоб­щава, обяс­няват още от Минис­тер­с­т­вото на вът­реш­ните работи. Вторият арест е извър­шен в град Пер­ник. Това е поред­ният взривен бан­комат в страната в пос­лед­ните сед­мици. До края на октом­ври е имало само 5 покушения срещу бан­комати за цялата година, като подобна статис­тика изнесе минис­търът на вът­реш­ните работи Вален­тин Радев, след като в една и съща нощ бяха гръм­нати три машини за пари — две в София и една в с. Баня. След този случай пос­ледва подобен обир в Самоков, в столич­ния ж.к. „Дружба“, а вчера бяха задиг­нати и около 60 хиляди лева от бан­комат в софийс­кия квар­тал „Редута“. За съжаление, имаме пореден такъв случай. Това не е измис­лено в Бъл­гария, не е бъл­гар­ска прак­тика. Запад­ноев­ропейс­ките страни са имали такъв проб­лем преди няколко години. Най-вероятно там е почер­пен опитът. Проб­лемът е, че сред­с­т­вата, които се пол­з­ват за извър­ш­ване на тази прес­тъпна дей­ност, са общоопасни и могат да нанесат травми на хора, ако са в близост, заяви след взрива на бан­комат в „Редута“ глав­ният сек­ретар на МВР главен комисар Младен Маринов, припомня Аген­ция КРОСС.